Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Napra­wa osu­sza­cza FRAL FDNP96SH | SKiC Robert Apta­cy Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze budow­la­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, osu­sza­cze o dowol­nej wydaj­no­ści w tym osu­szacz FRAL FDNP96SH. Urzą­dze­nie to jest bar­dzo dobrym wypu­stem tego pro­du­cen­ta lecz ma nie­ste­ty kil­ka wad. Sła­be stro­ny osu­sza­cza FRAL FDNP96SH Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w moc­ny agre­gat i sil­ny wen­ty­la­tor drga i na wsku­tek tego docho­dzi do dość czę­stych prze­tarć insta­la­cji fre­ono­wej i pęk­nięć rurek. Dostęp do ter­mo­sta­tu roz­mra­ża­nia nie…

Dowiedz się więcej