Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

Naprawa osuszacza FRAL FD8D62SH

Napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych FRAL | SKiC Robert Apta­cy Dostar­czo­no Nam do napra­wy budow­la­ny osu­szacz zięb­ni­czy fir­my FRAL. Urzą­dze­nie bar­dzo brud­ne jed­nak pra­cu­je cią­gle w budow­nic­twie więc nie może­my mieć o to pre­ten­sji. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za osu­sza­cza FRAL FD8D62SH-0752 Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą Insta­la­cja zasi­la­nia jest prze­grza­na a sty­ki są prze­grza­ne Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca uszko­dzo­na Napra­wa osu­sza­cza FRAL FD8D62SH-0752 Po akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy i wyra­że­niu zgo­dy na napra­wę Nasz ser­wis wyko­nał usłu­gę a mia­no­wi­cie: wymieniliśmy…

Więcej