Naprawa osuszaczy budowlanych

Naprawa osuszaczy budowlanych

Napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych — klucz do efek­tyw­no­ści i bez­pie­czeń­stwa Osu­sza­cze budow­la­ne to nie­zbęd­ne narzę­dzia w wie­lu pro­jek­tach budow­la­nych i remon­to­wych. Dzię­ki nim moż­li­we jest sku­tecz­ne usu­wa­nie nad­mia­ru wil­go­ci z powie­trza, co przy­spie­sza pra­ce i zapew­nia lep­sze warun­ki dla mate­ria­łów budow­la­nych. Jed­nak, jak każ­de urzą­dze­nie, osu­sza­cze mogą ulec awa­rii. W takim przy­pad­ku klu­czem do ich dłu­go­trwa­łej i efek­tyw­nej pra­cy jest pro­fe­sjo­nal­na napra­wa. Dla­cze­go napra­wa osu­sza­czy budow­la­nych jest tak waż­na? Zapew­nie­nie efek­tyw­no­ści pra­cy Uszko­dzo­ny osu­szacz nie będzie działał…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Napra­wa osu­sza­cza FRAL FDNP96SH | SKiC Robert Apta­cy Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze budow­la­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, osu­sza­cze o dowol­nej wydaj­no­ści w tym osu­szacz FRAL FDNP96SH. Urzą­dze­nie to jest bar­dzo dobrym wypu­stem tego pro­du­cen­ta lecz ma nie­ste­ty kil­ka wad. Sła­be stro­ny osu­sza­cza FRAL FDNP96SH Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w moc­ny agre­gat i sil­ny wen­ty­la­tor drga i na wsku­tek tego docho­dzi do dość czę­stych prze­tarć insta­la­cji fre­ono­wej i pęk­nięć rurek. Dostęp do ter­mo­sta­tu roz­mra­ża­nia nie…

Dowiedz się więcej