Ochrona Warstwy Ozonowej w Unii Europejskiej

Ochrona Warstwy Ozonowej w Unii Europejskiej

Pod­sta­wy Praw­ne Ochro­ny War­stwy Ozo­no­wej w Unii Euro­pej­skiej W fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy dba­my nie tyl­ko o naj­wyż­szą jakość naszych usług, ale tak­że o ochro­nę śro­do­wi­ska. Dla­te­go waż­ne jest, aby być na bie­żą­co z prze­pi­sa­mi doty­czą­cy­mi ochro­ny war­stwy ozo­no­wej. W niniej­szym arty­ku­le przy­bli­ży­my euro­pej­skie pod­sta­wy praw­ne ochro­ny ozo­nu, kon­cen­tru­jąc się na klu­czo­wych regu­la­cjach i ich wpły­wie na dzia­łal­ność ser­wi­so­wą oraz prze­my­sło­wą. Pod­sta­wy Praw­ne w Unii Euro­pej­skiej Pod­sta­wo­wym aktem praw­nym regu­lu­ją­cym ochro­nę warstwy…

Dowiedz się więcej

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji i ich wpływ na śro­do­wi­sko Poję­cia „chłod­nic­two i kli­ma­ty­za­cja” zawsze były zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem wewnętrz­nym jaki i zewnętrz­nym. Celem takiej insta­la­cji było zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go śro­do­wi­ska oraz kom­for­tu (tem­pe­ra­tu­ry oraz wil­got­no­ści) w danym obsza­rze, budyn­ku lub stre­fie. Począt­ko­wo ubocz­nym skut­kiem dzia­ła­nia takiej insta­la­cji było nega­tyw­ne dzia­ła­nie na śro­do­wi­sko zewnętrz­ne poprzez uży­wa­nie róż­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych, szko­dli­wych dla kli­ma­tu naszej pla­ne­ty, któ­re przez roz­ma­ite nie­szczel­no­ści oraz wymia­ny czyn­ni­ka prze­do­sta­ją się do atmos­fe­ry. Dopie­ro po wyko­na­niu szeregu…

Dowiedz się więcej