Oil cooler Point

Oil cooler Point

Napra­wa oil cooler point CO-12PS             Do nasze­go ser­wi­su został dostar­czo­ny do napra­wy, moder­ni­za­cji oraz ser­wi­su oil cooler point CO-12PS. Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca chil­le­rem ule­gła awa­rii nie­ste­ty popsuł się pro­ce­sor pro­gra­mo­wal­ny – nie dys­po­nu­je­my pro­gra­mem by zapro­gra­mo­wać i wsta­wić nowy. Za zgo­dą klien­ta zde­cy­do­wa­li­śmy się na zastą­pie­nie ist­nie­ją­cej pły­ty ste­ru­ją­cej nowym ukła­dem. Zwy­kły ste­row­nik DANFOSS wraz z pod­pię­ty­mi dodat­ko­wy­mi czuj­ni­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi powi­nien zapew­nić dal­szą i nie­za­wod­ną pra­cę chiller‑a. Zabez­pie­cze­nia, w któ­re wypo­sa­ży­li­śmy układ chłod­ni­czy oil cooler…

Więcej