Oil cooler Point

Oil cooler Point

Napra­wa oil cooler point CO-12PS             Do nasze­go ser­wi­su został dostar­czo­ny do napra­wy, moder­ni­za­cji oraz ser­wi­su oil cooler point CO-12PS. Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca chil­le­rem ule­gła awa­rii nie­ste­ty popsuł się pro­ce­sor pro­gra­mo­wal­ny – nie dys­po­nu­je­my pro­gra­mem by zapro­gra­mo­wać i wsta­wić nowy. Za zgo­dą klien­ta zde­cy­do­wa­li­śmy się na zastą­pie­nie ist­nie­ją­cej pły­ty ste­ru­ją­cej nowym ukła­dem. Zwy­kły ste­row­nik DANFOSS wraz z pod­pię­ty­mi dodat­ko­wy­mi czuj­ni­ka­mi zabez­pie­cza­ją­cy­mi powi­nien zapew­nić dal­szą i nie­za­wod­ną pra­cę chiller‑a. Zabez­pie­cze­nia, w któ­re wypo­sa­ży­li­śmy układ chłod­ni­czy oil cooler…

Więcej

Oil cooler SERWIS

Oil cooler SERWIS

SKiC Robert Apta­cy już od roku 2005 napra­wia, ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je ukła­dy chło­dze­nia prze­zna­czo­ny­mi do chło­dze­nia wody lub innych cie­czy (roz­two­ry gli­ko­lu, chło­dzi­wa, ole­je, mle­ko, soki, piwo, alko­hol …) w pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my chil­le­ry schła­dza­ją­ce medium do chło­dze­nia obra­bia­rek meta­lu, obra­bia­rek CNC wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej mocy chłod­ni­czej. Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu goto­wy jest do napraw i prze­glą­dów nie tyl­ko maszyn mar­ki Aria­na, Loc-Line, Noga, ale i innych…

Więcej

Serwis chłodziarek oleju

Serwis chłodziarek oleju

Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju ser­wis urzą­dzeń do schła­dza­nia nagrza­ne­go chło­dzi­wa ina­czej chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych. Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej Chil­le­ry. Chło­dziar­ki te zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład pły­nów wiert­ni­czych, ole­ju jed­nym sło­wem pły­nów róż­nych. SKiC…

Więcej