Pompa KSB INE GN 32–160

Pompa KSB INE GN 32–160

Z ryn­ku wtór­ne­go kupi­li­śmy pom­pę wody KSB INE GN 32–160/24,2 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca na insta­la­cji wody lodo­wej do chło­dze­nia wtry­ska­rek i wytła­czar­ki. Medium prze­pły­wa­ją­ce przez pom­pę woda. Prze­gląd zero­wy pom­py KSB INE GN 32–160 Pom­pa pra­co­wa­ła do koń­ca popraw­nie, utrzy­my­wa­ła żąda­ne ciśnie­nie a tak­że zapew­nia­ła odpo­wied­ni prze­pływ medium. Stan tech­nicz­ny i zastrze­że­nia: Pom­pa brud­na, far­ba poście­ra­na war­to poma­lo­wać pom­pę Łoży­ska pra­cu­ją cicho, nie mają nad­mier­nych luzów więc nie wyma­ga­ją wymia­ny Pobór prą­du sil­ni­ka zgod­ny z DTR

Więcej