Centrale wentylacyjne DOSPEL

Centrale wentylacyjne DOSPEL

Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL SKiC Robert Apta­cy Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­nie prze­glą­du, napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL Prze­gląd cen­tral wen­ty­la­cyj­nych DOSPEL Prze­glą­do­wi zosta­ły odda­ne trzy cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne Dospe­la  DEIMOS 0/N‑5A/1–1/P ERATO 1/N‑5A/1–1/L DEIMOS 0/N‑5‑HW260V/1–1/L Urzą­dze­nia są w bar­dzo dobrym sta­nie tech­nicz­nym, przede wszyst­kim z powo­du ich bar­dzo rzad­kie­go sto­so­wa­nia.  Sil­ni­ki wen­ty­la­to­rów solid­nie przy­twier­dzo­ne do pod­staw urzą­dzeń, tur­bi­ny w bez­piecz­nej odle­gło­ści od obu­do­wy, łoży­ska w ide­al­nym sta­nie Filtry…

Więcej