Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Prze­gląd Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych VTS VS-180 SKiC Robert Apta­cy Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my, doko­nu­je­my prze­glą­dy okre­so­we, a tak­że ser­wi­su­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne wszyst­kich pro­du­cen­tów w tym tak­że cen­tral VTS Prze­gląd okre­so­wy cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej VTS W skład usłu­gi prze­glą­du okre­so­we­go cen­tra­li weszło: Kon­tro­la urzą­dze­nia pod wzglę­dem mecha­nicz­nym — Nasi ser­wi­san­ci spraw­dza­ją  solid­ność moco­wań wen­ty­la­to­rów, pre­so­sta­tów, klap i siłow­ni­ków, pod­pór i wzmoc­nień. Wymia­na fil­trów powie­trza na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę. Mycie urzą­dze­nia wewnątrz, mycie klap, wymien­ni­ka oraz nagrzew­ni­cy. Odgrzybianie…

Więcej