Naprawa i serwis chillery CIAT model LDH702BV

Naprawa i serwis chillery CIAT model LDH702BV

Ostat­nio zespół SKiC Robert Apta­cy został popro­szo­ny o prze­pro­wa­dze­nie napra­wy agre­ga­tu wody lodo­wej — chil­le­rów CIAT model LDH702BV. Jak zawsze, roz­po­czę­li­śmy od dokład­ne­go prze­glą­du zero­we­go urzą­dze­nia oraz skon­tro­lo­wa­li­śmy cały sys­tem chło­dze­nia maszyn. Wyni­ki prze­glą­du chil­le­ra CIAT model LDH702BV Pod­czas prze­glą­du ziden­ty­fi­ko­wa­no uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza model A3G800-AU25-61 w sek­cji pierw­szej. Ta sek­cja posia­da dwa wen­ty­la­to­ry: pierw­szy uru­cha­mia się razem ze sprę­żar­ka­mi, a dru­gi, któ­ry uległ uszko­dze­niu, odpo­wia­da za utrzy­ma­nie skro­plo­ne­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go na odpo­wied­nim pozio­mie. Awarie…

Dowiedz się więcej