Kontrola szczelności przeglądy CRO

Kontrola szczelności przeglądy CRO

Kon­tro­la szczel­no­ści prze­glą­dy CRO cała Pol­ska: Klu­czo­we dzia­ła­nia dla ochro­ny śro­do­wi­ska Każ­dy wła­ści­ciel fir­my, któ­ry posia­da w swo­im przed­się­bior­stwie urzą­dze­nia chłod­ni­cze, zobo­wią­za­ny jest do ich wpi­su do Cen­tral­ne­go Reje­stru Ope­ra­to­rów (CRO). Wpis ten obej­mu­je wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze, włącz­nie z tymi zamon­to­wa­ny­mi w samo­cho­dach i przy­cze­pach chłod­ni­czych. Prze­pi­sy doty­czą­ce pro­wa­dze­nia odpo­wied­niej doku­men­ta­cji mają na celu kon­tro­lę emi­sji szko­dli­wych f‑gazów, czy­li flu­oro­wa­nych gazów cie­plar­nia­nych, któ­re mogą zagra­żać war­stwie ozo­no­wej naszej pla­ne­ty. Wpis do CRO doty­czy zarów­no urządzeń…

Dowiedz się więcej