Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Ser­wis czy Prze­gląd Kli­ma­ty­za­cji? Kom­plek­so­wa Ofer­ta od SKIC Robert Apta­cy Kie­dy nad­cho­dzi czas na kon­ser­wa­cję kli­ma­ty­za­cji, wie­lu użyt­kow­ni­ków zasta­na­wia się, czy wybrać ser­wis czy prze­gląd urzą­dzeń. Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ofe­ru­je kom­plek­so­we usłu­gi w zakre­sie zarów­no ser­wi­su, jak i prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji, aby zapew­nić mak­sy­mal­ną wydaj­ność i higie­nę urzą­dzeń. Wybór mię­dzy ser­wi­sem a prze­glą­dem zale­ży od kil­ku klu­czo­wych czyn­ni­ków, któ­re omó­wi­my poni­żej. Prze­gląd Kli­ma­ty­za­cji – Co Obej­mu­je? Prze­gląd kli­ma­ty­za­cji to regu­lar­ne spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia. SKIC

Dowiedz się więcej

Choroby od klimatyzacji

Choroby od klimatyzacji

Cho­ro­by od kli­ma­ty­za­cji Cho­ro­by, któ­re nam zagra­ża­ją w wyni­ku brud­nych fil­trów i parow­ni­ka kli­ma­ty­za­cji Ponad 40 proc. zanie­czysz­czeń w pomiesz­cze­niach pocho­dzi z powie­trza dostar­cza­ne­go przez brud­ne sys­te­my kli­ma­ty­za­cyj­ne. Więk­szość zanie­czysz­czeń mikro­bio­lo­gicz­nych nie jest groź­na dla osób zdro­wych. Wystar­czy jed­nak spa­dek odpor­no­ści, by mikro­or­ga­ni­zmy zaata­ko­wa­ły osła­bio­ny orga­nizm. A w sys­te­mach kli­ma­ty­za­cyj­nych mogą cza­ić się ska­że­nia mikro­bio­lo­gicz­ne mogą­ce wywo­łać groź­ne dla zdro­wia, a nawet życia cho­ro­by. Choć nie wszyst­kie cho­ro­by są poten­cjal­nie nie­bez­piecz­ne, jed­nak mają real­ny wpływ…

Dowiedz się więcej