Serwis chiller PIOVAN

Serwis chiller PIOVAN

Ser­wis chil­ler PIOVAN CH480 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z naszym ser­wi­sem napraw­czym, a mia­no­wi­cie Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej Pio­van typ CH480. . Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler Pio­van CH480 Urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w bar­dzo trud­nych warun­kach — na hali o dużym zapy­le­niu i bez odpo­wied­niej wen­ty­la­cji. Lame­le skra­pla­cza były bar­dzo brud­ne a jeden z wen­ty­la­to­rów już nie­ste­ty zatar­ty.   Zle­ce­nio­daw­ca w insta­la­cji wody lodo­wej sto­so­wał zwy­kłą wodę…

Dowiedz się więcej