Serwis chiller Daikin EWAD560D

Serwis chiller Daikin EWAD560D

Jak zwy­kle wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­niu prze­glą­du zero­we­go agre­ga­tu wody lodo­wej CHILLER a tak­że pró­bę uru­cho­mie­nia sys­te­mu chło­dze­nia na dużym obiek­cie Hote­lo­wym. Eks­per­ty­za — spo­strze­że­nia w wyni­ku prze­glą­du zero­we­go chil­ler Daikin Agre­gat wody lodo­wej stoi zablo­ko­wa­ny sys­te­mo­wo, a mia­no­wi­cie ste­row­nik na wsku­tek czę­sto powta­rza­ją­cych się po sobie błę­dów zablo­ko­wał wytwor­ni­cę wody lodo­wej. Ter­mik jed­ne­go z wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza roz­łą­czo­ny. Roz­łą­czo­ny rów­nież ter­mik pom­py obie­go­wej. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w sek­cji A1 Skraplacze…

Więcej