Osuszacz budowlany DESA DH

Osuszacz budowlany DESA DH

Ser­wis pogwa­ran­cyj­ny osu­sza­czy budow­la­nych DESA Do Nasze­go ser­wis dostar­czo­no do napra­wy kil­ka osu­sza­czy budow­la­nych róż­nych pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze DESA. Urzą­dze­nia tego pro­du­cen­ta cha­rak­te­ry­zu­ją się solid­no­ścią wyko­na­nia, pod­ze­spo­ły w nich uży­te są solid­ne i prze­wy­mia­ro­wa­ne. Naszym zda­niem to jed­ne z lep­szych osu­sza­czy spo­ty­ka­nych na Naszym ryn­ku. Eks­per­ty­za — prze­gląd zero­wy osu­sza­cza DESA DH 62  Osu­szacz ma zatar­ty sil­nik wen­ty­la­to­ra Uszko­dzo­ną elek­tro­ni­kę ste­ru­ją­cą W urzą­dze­niu nie ma wystar­cza­ją­cej ilo­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Napra­wa osu­sza­cza DESA DH 62  Zaraz po zaakceptowaniu…

Więcej