Chiller Serwis Robert Aptacy

Chiller Serwis Robert Aptacy

5 / 5 ( 167 votes ) Chil­ler Ser­wis Robert Apta­cy pręż­nie dzia­ła­my w bran­ży HVAC już od 2004 roku. Lecz naszym fla­go­wym pro­duk­tem jest chło­dze­nie maszyn, urzą­dzeń, a tak­że dowol­nych pro­ce­sów che­micz­nych. Jako nie­licz­ni na ryn­ku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie­go typu agre­ga­ty wody lodo­wej — chil­le­ry. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje wody lodo­wej. Zapew­nia­my pełen ser­wis sprze­da­nych przez Nas urzą­dzeń a tak­że wciąż jeste­śmy otwar­ci na nowych klien­tów z wła­snym par­kiem maszyn.…

Więcej

Chiller KBA

Chiller KBA

Napra­wa i ser­wis chil­ler KBA SPRZEDANY Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież chil­le­ry KBA. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom pełen ser­wis schła­dza­czy wody, prze­glą­dy okre­so­we, usłu­gę napra­wy doraź­nej, moder­ni­za­cję czy też pełen remont. Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cje sys­te­mu chło­dze­nia maszyn dru­ku­ją­cych KBA. Naszym zada­niem było sprze­daż, insta­la­cja chil­le­ra o więk­szej wydaj­no­ści zapew­nia­ją­ce­mu pra­cę trzech nie­wiel­kich maszyn do dru­ko­wa­nia oraz budo­wa insta­la­cji wody…

Więcej

Naprawa chiller TRANE EGAN200

Naprawa chiller TRANE EGAN200

5 / 5 ( 84 votes ) Napra­wa nie­szczel­no­ści agre­ga­tu wody lodo­wej TRANE EGAN200. Nasz ser­wis został popro­szo­ny o usu­nię­cie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej Tra­ne w try­bie doraź­nym. Po doko­na­niu eks­per­ty­zy i prze­glą­du zero­we­go Nasz ser­wis stwier­dził roz­sz­czel­nie­nie w ukła­dzie fre­ono­wym. Na wsku­tek drgań popę­ka­ły rur­ki skra­pla­cza aż w dwóch miej­scach ponad­to zagro­żo­ne pęk­nię­ciem był kolej­ne dwie. Sta­ra insta­la­cja fre­ono­wa a mia­no­wi­cie rur­ki mie­dzia­ne bar­dzo źle się spa­wa nale­ży użyć odpo­wied­nie­go sre­bra a po spa­wa­niu należy…

Więcej

Naprawa chiller

Naprawa chiller

5 / 5 ( 6 votes ) Nasz ser­wis od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Napra­wia­my chil­le­ry więk­szo­ści pro­du­cen­tów wystę­pu­ją­ce na naszym ryn­ku od TRANE, EMICON, LENOX, CARRIER itd… Naszym klien­tom oprócz usłu­gi napra­wy chil­ler ofe­ru­je­my rów­nież takie usłu­gi jak: Okre­so­wy prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej Pełen ser­wis i dozór tech­nicz­ny agre­ga­tów wody lodo­wej Remont i moder­ni­za­cja chil­ler Zakres czyn­no­ści wcho­dzą­cych w skład prze­glą­du agre­ga­tu wody lodo­wej • Kon­tro­la zabru­dze­nia parownika…

Więcej