Carrier serwis chiller

Carrier serwis chiller

Car­rier Ser­wis — Agre­ga­ty wody lodo­wej Chil­le­ry i Agre­ga­ty Skra­pla­ją­ce SKiC Robert Apta­cy wraz z Naszym part­ne­rem ser­wi­so­wym fir­mą Chil­ler­Tech peł­ni usłu­gi ser­wi­su i napra­wy agre­ga­tów wody lodo­wej CARRIER dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej oraz typu. Wyko­nu­je­my prze­glą­dy tech­nicz­ne i okre­so­we wytwor­nic wody lodo­wej Car­rier na tere­nie całej Pol­ski. Remont urzą­dzeń mar­ki Car­rier do chło­dze­nia prze­róż­nych pro­ce­sów prze­my­sło­wych i che­micz­nych itd…  W Naszej ofer­cie “Car­rier ser­wis” ofe­ru­je­my Pań­stwu: Pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi napra­wy i moder­ni­za­cji agre­ga­tów wody lodo­wej — chiller…

Więcej