Serwis Technotrans

Serwis Technotrans

Ser­wis Tech­no­trans | SKiC Pogwa­ran­cyj­ny Ser­wis Tech­no­trans Pol­ska | SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech już od 2004 roku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej sto­so­wa­ne w poli­gra­fii. Napra­wia­my i zapew­nia­my ser­wis pogwa­ran­cyj­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych Man Roland, Heidel­berg, Tech­no­Trans, Kodak NexPress, Bal­dwin, MGE, Quint itd Calyp­so.  Zakres prze­glą­du zero­we­go / eks­per­ty­za nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­trans, Bal­dwin, MGE, Quint, itd… Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia, po stro­nie wod­nej jak i fre­ono­wej. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy poszcze­gól­nych ele­men­tów nawil­ża­cza: wod­ne pompy…

Dowiedz się więcej