Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Przegląd Central Wentylacyjnych VTS

Prze­gląd Cen­tral Wen­ty­la­cyj­nych VTS VS-180 SKiC Robert Apta­cy Już od kil­ku­na­stu lat napra­wia­my, doko­nu­je­my prze­glą­dy okre­so­we, a tak­że ser­wi­su­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne wszyst­kich pro­du­cen­tów w tym tak­że cen­tral VTS Prze­gląd okre­so­wy cen­tra­li wen­ty­la­cyj­nej VTS W skład usłu­gi prze­glą­du okre­so­we­go cen­tra­li weszło: Kon­tro­la urzą­dze­nia pod wzglę­dem mecha­nicz­nym — Nasi ser­wi­san­ci spraw­dza­ją  solid­ność moco­wań wen­ty­la­to­rów, pre­so­sta­tów, klap i siłow­ni­ków, pod­pór i wzmoc­nień. Wymia­na fil­trów powie­trza na nowe dostar­czo­ne przez zle­ce­nio­daw­cę. Mycie urzą­dze­nia wewnątrz, mycie klap, wymien­ni­ka oraz nagrzew­ni­cy. Odgrzybianie…

Więcej

Serwis central wentylacyjnych VTS

Serwis central wentylacyjnych VTS

Nasz ser­wis wen­ty­la­cji od ponad 10 lat zapew­nia sku­tecz­ny i kon­ku­ren­cyj­ny ceno­wo ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych VTS. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS to naszym zda­niem jed­ne z lep­szych pro­duk­tów tej gru­py mate­ria­łów obec­nych na naszym ryn­ku, z pośród resz­ty wyróż­nia je kil­ka czyn­ni­ków. Solid­ność wyko­na­nia — fir­ma VTS posta­wi­ła na solid­ność a przy jej pro­jek­to­wa­niu pro­du­cent nie zapo­mniał o este­ty­ce. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS wypo­sa­żo­ne są w stan­dar­do­we pod­ze­spo­ły auto­ma­ty­ki, obec­ne na naszym ryn­ku. Czę­ści /automatykę wykonawczą/ do nich można…

Więcej