Serwis chiller Hyfra SVK270

Serwis chiller Hyfra SVK270

Ser­wis chi­ler Hyfra SVK270‑1‑S | SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis i napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej Ostat­ni­mi cza­sy głów­nym zada­niem Naszej fir­my był kom­plek­so­wy ser­wis i pró­ba napra­wy urzą­dze­nia jakim jest chil­ler Hyfra SVK270‑1‑S. Sam chil­ler nie­ste­ty przed Naszą inter­wen­cją znaj­do­wał się w dość skraj­nym sta­nie. Po roz­mo­wie z obsłu­gą tech­nicz­ną zosta­li­śmy poin­for­mo­wa­ni, iż jeste­śmy już kolej­ną, a mia­no­wi­cie trze­cią z rzę­du fir­mą, któ­ra pró­bu­je się pod­jąć napra­wy tego urzą­dze­nia. Nie­ste­ty poprzed­nie fir­my pod­cho­dzi­ły do tego…

Dowiedz się więcej

Serwis chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Serwis chiller HYFRA SVK540‑1–2‑5

Napra­wa i ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5. Urzą­dze­nie nie pra­cu­je a obsłu­ga nie ma poję­cia o przy­czy­nie awa­rii, nie umie okre­ślić jakie błę­dy gene­ru­je panel ste­row­ni­czy.   Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Chil­ler stoi w błę­dzie “za niskie ciśnie­nie gazu LP”. Jed­nak w ukła­dzie mamy pra­wie 7,8 bara ciśnie­nia, przy sto­ją­cej maszy­nie.  Niewłaściwie…

Dowiedz się więcej