HYFRA SVK 270–1‑S

HYFRA SVK 270–1‑S

Napra­wa — Ser­wis Chil­ler HYFRA SVK 270–1‑S Jako gene­ral­ny ser­wis fir­my Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o doko­na­nie prze­glą­du zero­we­go i pró­by napra­wy Chil­ler HYFRA SVK 270–1‑S. Chil­ler przed Naszą inter­wen­cją pró­bo­wa­ły napra­wiać przy­naj­mniej dwie fir­my z bran­ży HVACR nie­ste­ty z mar­nym skut­kiem Prze­gląd zero­wy / eks­per­ty­za Chil­ler HYFRA SVK 270–1‑S Urzą­dze­nie wyłą­cza się w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su na wsku­tek nie okre­ślo­nych błę­dów. Zasto­so­wa­ny ste­row­nik nie sygna­li­zu­je kodu błę­dów. Chil­ler raz nie osią­ga tem­pe­ra­tu­ry żądanej…

Więcej

HYFRA SIGMA 16‑S

HYFRA SIGMA 16‑S

Ser­wis HYFRA SIGMA 16‑S chło­dze­nie lase­ra BLM LT-FREE | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis chil­ler HYFRA Sig­ma 16‑s. Agre­gat wody lodo­wej ma za zada­nie wychło­dzić laser BLM Gro­up LT-FREE.  Prze­gląd zero­wy wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA SIGMA 16‑S Prze­sym­pa­tycz­ny i bar­dzo pomoc­ny pra­cow­nik tech­nicz­ny zle­ce­nio­daw­cy dokład­nie wytłu­ma­czył Nam co się dzia­ło z urzą­dze­niem. We wła­snym zakre­sie przed Naszym przy­by­ciem sam otwo­rzył urzą­dze­nie i odna­lazł miejsce…

Więcej

Serwis CHILLER HYFRA

Serwis CHILLER HYFRA

Napra­wa oraz ser­wis CHILLER HYFRA SKiC Robert Apta­cy Fir­ma SKIC Robert Apta­cy wspie­ra­na przez Chil­ler­Ser­wis po raz kolej­ny zosta­ła popro­szo­na o usu­nię­cie awa­rii oraz kom­plek­so­wy ser­wis agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Hyfra. Powód wezwa­nia — opis klien­ta Inter­fejs ste­row­ni­ka wyświe­tla alarm pod­czas pró­by wci­śnię­cia stycz­ni­ków. Nato­miast pom­pa i agre­gat dzia­ła­ją popraw­nie. Eks­per­ty­za uste­rek urzą­dze­nia prze­pro­wa­dzo­na przez SKIC Robert Apta­cy W agre­ga­cie zasto­so­wa­no wymien­nik pły­to­wy, któ­ry nie­ste­ty jest bar­dzo czu­ły na wszel­kie zabru­dze­nia – jak się oka­za­ło wymaga…

Więcej