Chiller Trane CGA200

Chiller Trane CGA200

Chil­ler Tra­ne CGA200RDAB-R22 | SKiC Robert Apta­cy — Sprze­daż agre­ga­tów wody lodo­wej Agre­ga­ty wody lodo­wej wio­dą­cych marek o ści­śle okre­ślo­nych para­me­trach, a tak­że gaba­ry­tach. Sze­ro­ka ofer­ta urzą­dzeń, jak rów­nież maszyn chłod­ni­czych, bądź kli­ma­ty­za­cyj­nych pozwa­la Nam na pro­fe­sjo­nal­ny dobór sprzę­tu pod Klien­ta, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty inwe­sty­cyj­ne oraz zna­czą­co zmniej­szyć kosz­ty eks­plo­ata­cji sys­te­mu chło­dze­nia. Odku­pi­li­śmy uży­wa­ny agre­gat wody lodo­wej fir­my Tra­ne, urzą­dze­nie pra­co­wa­ło w sys­te­mie zamknię­tym chło­dząc powierzch­nie biu­ro­wą. Z racji tego że nie ma w sobie…

Więcej

Serwis Chiller Trane CVGAM240

Serwis Chiller Trane CVGAM240

Napra­wa Ser­wis Chil­ler Tra­ne CVGAM240SDAABB0 Nasz ser­wis za pośred­nic­twem fir­my Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­nie o doko­na­nie napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su chil­ler Tra­ne CVGAM240 wraz z póź­niej­szym ser­wi­sem sys­te­mu chło­dze­nia rezo­nan­su magne­tycz­ne­go. Dia­gno­za wynik prze­glą­du zero­we­go chil­ler Agre­gat wody lodo­wej ma uszko­dzo­ny jeden z falow­ni­ków odpo­wie­dzial­nych za pra­cę wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza. Skra­pla­cze dość brud­ne — wyma­ga­ją mycia. Pom­pa wody ma uszko­dzo­ne łoży­ska — pra­cu­je bar­dzo gło­śno i z pew­no­ścią nie ma 100% wydaj­no­ści Brak gli­ko­lu w instalacji…

Więcej

Serwis Trane

Serwis Trane

Ser­wis Napra­wa chil­ler Tra­ne SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia­my i ser­wi­su­je­my agre­ga­ty wody lodo­wej Tra­ne i wytwor­ni­ce wody lodo­wej wszyst­kich pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Agre­ga­ty wody lodo­wej Tra­ne to jed­ne z czę­ściej spo­ty­ka­ne prze­my­sło­we urzą­dze­nia chłod­ni­cze na naszym ryn­ku. Urza­dze­nia te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ność wyko­na­nia i bar­dzo prze­my­śla­ny kon­cept tech­no­lo­gicz­ny. Napra­wa Tra­ne W każ­dym przy­pad­ku gdy Nasz Ser­wis jest popro­szo­ny o napra­wę chil­le­ra w pierw­szej fazie roz­po­czy­na swo­je czyn­no­ści od prze­glą­du zerowego…

Więcej