Serwis chiller Daikin EWAD560D

Serwis chiller Daikin EWAD560D

Jak zwy­kle wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o wyko­na­niu prze­glą­du zero­we­go agre­ga­tu wody lodo­wej CHILLER a tak­że pró­bę uru­cho­mie­nia sys­te­mu chło­dze­nia na dużym obiek­cie Hote­lo­wym. Eks­per­ty­za — spo­strze­że­nia w wyni­ku prze­glą­du zero­we­go chil­ler Daikin Agre­gat wody lodo­wej stoi zablo­ko­wa­ny sys­te­mo­wo, a mia­no­wi­cie ste­row­nik na wsku­tek czę­sto powta­rza­ją­cych się po sobie błę­dów zablo­ko­wał wytwor­ni­cę wody lodo­wej. Ter­mik jed­ne­go z wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza roz­łą­czo­ny. Roz­łą­czo­ny rów­nież ter­mik pom­py obie­go­wej. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w sek­cji A1 Skraplacze…

Więcej

Chiller WEISS FREE COOLING

Chiller WEISS FREE COOLING

Napra­wa ser­wis chil­ler WEISS FREE COOLING — przed sprze­da­żą / wynaj­mem Chil­ler odku­pio­ny z fir­my prze­twa­rza­ją­cej gumę, sys­tem pra­co­wał na gli­ko­lu dzię­ki cze­mu nasz wymien­nik jest czy­sty i pra­cu­je z peł­ną mocą wydaj­no­ścią. Nie­ste­ty poprzed­ni wła­ści­ciel zde­mon­to­wał i zabrał sys­tem ste­ro­wa­nia któ­ry odbu­do­wa­li­śmy na ste­row­ni­ku μC2 CAREL oraz ter­mo­sta­cie miesz­ko­wym  odpo­wie­dzial­nym za prze­łą­cza­nie sys­te­mu Chil­ler / Dry cooler. Czyn­no­ści ser­wi­so­we Chil­ler WEISS doko­na­ne przed sprze­da­żą:  Mycie całe­go urzą­dze­nia  Odzysk i prze­wa­że­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Kon­tro­la wkła­dów fil­trów freonu…

Więcej

Chiller Lauda ultracool

Chiller Lauda ultracool

Chil­ler Lau­da ultra­co­ol Napra­wa chil­ler Lau­da ultra­co­ol o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej i dowol­nym zasto­so­wa­niu. Frma SKiC Robert Apta­cy auto­ry­zo­wa­ny ser­wis urzą­dzeń, maszyn chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych. Napra­wia­my, moder­ni­zu­je­my i ser­wi­su­je­my rów­nież chil­ler Lau­da o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej. Zosta­li­śmy wezwa­ni do agre­ga­tu wody lodo­wej Lau­da ultra­co­ol. W urzą­dze­niu zwarł stycz­nik sprę­żar­ki w kon­se­kwen­cji urzą­dze­nie zamro­zi­ło parow­nik w sku­tek tego prze­pływ medium na chło­dzo­ną maszy­nę LASER został wstrzy­ma­ny. Wła­ści­ciel sam pró­bo­wał usu­nąć awa­rie wymie­nia­jąc uszko­dzo­ny stycz­nik, jed­nak zastosował…

Więcej

Chiller Serwis Robert Aptacy

Chiller Serwis Robert Aptacy

Chil­ler Ser­wis Robert Apta­cy pręż­nie dzia­ła­my w bran­ży HVAC już od 2004 roku. Lecz naszym fla­go­wym pro­duk­tem jest chło­dze­nie maszyn, urzą­dzeń, a tak­że dowol­nych pro­ce­sów che­micz­nych. Jako nie­licz­ni na ryn­ku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie­go typu agre­ga­ty wody lodo­wej — chil­le­ry. Pro­jek­tu­je­my, budu­je­my i uru­cha­mia­my sys­te­my i insta­la­cje wody lodo­wej. Zapew­nia­my pełen ser­wis sprze­da­nych przez Nas urzą­dzeń a tak­że wciąż jeste­śmy otwar­ci na nowych klien­tów z wła­snym par­kiem maszyn. W tym arty­ku­le bar­dzo pole­ca­my Pań­stwu Nasze…

Więcej

Chiller KBA

Chiller KBA

Napra­wa i ser­wis chil­ler KBA SPRZEDANY Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty wody lodo­wej dowol­ne­go pro­du­cen­ta w tym rów­nież chil­le­ry KBA. Ofe­ru­je­my naszym klien­tom pełen ser­wis schła­dza­czy wody, prze­glą­dy okre­so­we, usłu­gę napra­wy doraź­nej, moder­ni­za­cję czy też pełen remont. Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o moder­ni­za­cje sys­te­mu chło­dze­nia maszyn dru­ku­ją­cych KBA. Naszym zada­niem było sprze­daż, insta­la­cja chil­le­ra o więk­szej wydaj­no­ści zapew­nia­ją­ce­mu pra­cę trzech nie­wiel­kich maszyn do dru­ko­wa­nia oraz budo­wa insta­la­cji wody…

Więcej

Serwis chiller Robert Aptacy

Serwis chiller Robert Aptacy

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy jeż od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej więk­szo­ści pro­du­cen­tów. Napra­wia­my chil­le­ry Tra­ne, Cli­ma­ve­ne­ta, York, Car­rier i wie­le innych, lecz rów­nie czę­sto spo­ty­ka­nych na naszym ryn­ku. W naszej ofer­cie ofe­ru­je­my Pań­stwu Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej na tere­nie całej POLSKI. Napra­wa chil­le­rów na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go i Całej Pol­ski. Remont i moder­ni­za­cja chil­le­rów więk­szo­ści pro­du­cen­tów.. Ser­wis chil­ler Robert Apta­cy 501 179 381

Więcej

Naprawa chiller

Naprawa chiller

Nasz ser­wis od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Napra­wia­my chil­le­ry więk­szo­ści pro­du­cen­tów wystę­pu­ją­ce na naszym ryn­ku od TRANE, EMICON, LENOX, CARRIER itd… Naszym klien­tom oprócz usłu­gi napra­wy chil­ler ofe­ru­je­my rów­nież takie usłu­gi jak: Okre­so­wy prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej Pełen ser­wis i dozór tech­nicz­ny agre­ga­tów wody lodo­wej Remont i moder­ni­za­cja chil­ler Zakres czyn­no­ści wcho­dzą­cych w skład prze­glą­du agre­ga­tu wody lodo­wej • Kon­tro­la zabru­dze­nia parow­ni­ka — wymien­ni­ka. • Kon­tro­la zabru­dze­nia skraplacza. •…

Więcej