Oferta SKiC Robert Aptacy

Oferta SKiC Robert Aptacy

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy Głów­ne usłu­gi ofe­ro­wa­ne przez fir­mę: Ser­wis Agre­ga­tów Wody Lodo­wej: Fir­ma spe­cja­li­zu­je się w ser­wi­sie agre­ga­tów wody lodo­wej, zapew­nia­jąc pro­fe­sjo­nal­ną obsłu­gę i napra­wę urzą­dzeń chłod­ni­czych. Chłod­nic­two prze­my­sło­we: Fir­ma ofe­ru­je kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w zakre­sie chłod­nic­twa prze­my­sło­we­go, dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­ta. Insta­la­cje wody lodo­wej: Fir­ma dostar­cza i insta­lu­je sys­te­my chło­dze­nia opar­te na wodzie lodo­wej, zapew­nia­jąc opty­mal­ne chło­dze­nie dla róż­nych zasto­so­wań prze­my­sło­wych. Skup i sprze­daż chil­le­rów: Fir­ma ofe­ru­je moż­li­wość zaku­pu nowych chil­le­rów oraz…

Dowiedz się więcej