HYFRA SVK 270–1‑S

HYFRA SVK 270–1‑S

Napra­wa — Ser­wis Chil­ler HYFRA SVK 270–1‑S Jako gene­ral­ny ser­wis fir­my Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o doko­na­nie prze­glą­du zero­we­go i pró­by napra­wy Chil­ler HYFRA SVK 270–1‑S. Chil­ler przed Naszą inter­wen­cją pró­bo­wa­ły napra­wiać przy­naj­mniej dwie fir­my z bran­ży HVACR nie­ste­ty z mar­nym skut­kiem Prze­gląd zero­wy / eks­per­ty­za Chil­ler HYFRA SVK 270–1‑S Urzą­dze­nie wyłą­cza się w nie­re­gu­lar­nych odstę­pach cza­su na wsku­tek nie okre­ślo­nych błę­dów. Zasto­so­wa­ny ste­row­nik nie sygna­li­zu­je kodu błę­dów. Chil­ler raz nie osią­ga tem­pe­ra­tu­ry żądanej…

Więcej

HYFRA SVK540‑1–2‑5

HYFRA SVK540‑1–2‑5

Napra­wa i ser­wis chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i pełen ser­wis prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA. Urzą­dze­nie nie pra­cu­je a obsłu­ga nie ma poję­cia o przy­czy­nie awa­rii, nie umie okre­ślić jakie błę­dy gene­ru­je panel ste­row­ni­czy. Prze­gląd zero­wy — eks­per­ty­za chil­ler HYFRA SVK540‑1–2‑5 Chil­ler stoi w błę­dzie “za niskie ciśnie­nie gazu LP”. Jed­nak w ukła­dzie mamy pra­wie 7,8 bara ciśnie­nia, przy sto­ją­cej maszy­nie. Nie­wła­ści­wie pod­łą­czo­na insta­la­cja ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych gene­ru­je złe…

Więcej

HYFRA SIGMA 16‑S

HYFRA SIGMA 16‑S

Ser­wis HYFRA SIGMA 16‑S chło­dze­nie lase­ra BLM LT-FREE | SKiC Robert Apta­cy SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę i ser­wis chil­ler HYFRA Sig­ma 16‑s. Agre­gat wody lodo­wej ma za zada­nie wychło­dzić laser BLM Gro­up LT-FREE.  Prze­gląd zero­wy wytwor­ni­cy wody lodo­wej HYFRA SIGMA 16‑S Prze­sym­pa­tycz­ny i bar­dzo pomoc­ny pra­cow­nik tech­nicz­ny zle­ce­nio­daw­cy dokład­nie wytłu­ma­czył Nam co się dzia­ło z urzą­dze­niem. We wła­snym zakre­sie przed Naszym przy­by­ciem sam otwo­rzył urzą­dze­nie i odna­lazł miejsce…

Więcej

Serwis HYFRA SVK 720

Serwis HYFRA SVK 720

Ser­wis i napra­wa chil­ler HYFRA SVK 720/1 SKiC Robert Apta­cy Jed­na z firm zaj­mu­ją­ca się pro­fe­sjo­nal­nie budo­wą maszyn popro­si­ła Nas o napra­wę i uru­cho­mie­nie chil­le­ra Hyfra SVK 720/1 koniecz­ne­go do chło­dze­nia Lase­ra do cię­cia sta­li. Rze­ko­mo Chil­ler sta­nął na wsku­tek bra­ku gazu. Poprzed­nie dwa ser­wi­sy wezwa­ne do urzą­dze­nia, odzy­ska­ły czyn­nik, prze­wa­ży­ły wsad i uzu­peł­ni­ły agre­gat wody lodo­wej nowym gazem R 410A zgod­nie z dekla­ro­wa­ną ilość na tablicz­ce zna­mio­no­wej. W przy­pad­ku każ­dej z dwóch prób napra­wy chiller…

Więcej