Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

Napra­wa osu­sza­cza powie­trza KROLL T90 | SKiC Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze, kli­ma­ty­za­cyj­ne i osu­sza­cze powie­trza fir­my Kroll i osu­sza­cze innych firm. Budow­la­ne osu­sza­cze powietrz podob­nie jak wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze wyma­ga­ją regu­lar­nych ser­wi­sów a w przy­pad­ku awa­rii zale­ca­ne jest korzy­sta­nie z ser­wi­sów napraw­czych z doświad­cze­niem i dys­po­nu­ją­cych odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi i maszy­na­mi koniecz­ny­mi do popraw­ne­go wyko­na­nia usłu­gi. Nasz ser­wis zapew­nia  Ser­wis okre­so­wy osu­sza­czy powie­trza KROL w skład tej usłu­gi wcho­dzi: Kontrola…

Dowiedz się więcej