Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Naprawa osuszacza basenowego DRY 500

Jed­nym z czę­ściej spo­ty­ka­nych na naszym ryn­ku osu­sza­czem base­no­wym jest SŁOWACKI osu­szacz MICROWELL DRY 500. Urzą­dze­nia te są bar­dzo solid­nie wyko­na­ne, gru­be ścian­ki insta­la­cji fre­ono­wej zabez­pie­czo­ne far­bą, solid­ny filtr powie­trza, pre­cy­zyj­nie dobra­na sprę­żar­ka gwa­ran­tu­ją dłu­go­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę.  W tym przy­pad­ku uszko­dze­niu uległ parow­nik. Całe szczę­cie, że pro­du­cent prze­wi­dział tą uster­kę i zain­sta­lo­wał zabez­pie­cze­nie ciśnie­nia po stro­nie LP. Sprę­żar­ka zosta­ła natych­miast roz­łą­czo­na.  Do popraw­nej napra­wy nale­ża­ło wyko­nać: Mycie ukła­du fre­ono­we­go Wymia­na fil­tra osu­sza­cza Pró­ba ciśnie­nio­wa z użyciem…

Więcej