Serwis przemysłowych osuszaczy powietrza

Serwis przemysłowych osuszaczy powietrza

Ser­wis osu­sza­czy prze­my­sło­wych powie­trza MASTER — Dla­cze­go war­to wybrać nasz ser­wis? Dia­gno­sty­ka osu­sza­czy powie­trza to pierw­szy krok do zapew­nie­nia ich dłu­giej i bez­a­wa­ryj­nej pra­cy. Dla­te­go war­to powie­rzyć to zada­nie spe­cja­li­stom. Nasz ser­wis osu­sza­czy Master posia­da wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w zakre­sie dia­gno­sty­ki, kon­ser­wa­cji i napra­wy osu­sza­czy. Dzia­ła­my szyb­ko, sku­tecz­nie i w roz­sąd­nej cenie. Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis prze­my­sło­wych osu­sza­czy powie­trza — Co nas wyróż­nia? Wyni­ka to przede wszyst­kim z nasze­go podej­ścia do klien­ta. Dla nas naj­waż­niej­sza jest satys­fak­cja i bezpieczeństwo…

Dowiedz się więcej

Naprawa osuszaczy powietrza

Naprawa osuszaczy powietrza

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej bez wzglę­du na pro­du­cen­ta. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my: prze­my­sło­we osu­sza­cze powie­trza, osu­sza­cze budow­la­ne oraz zięb­ni­cze osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza W skład prze­glą­du tech­nicz­ne­go osu­sza­cza powie­trza wcho­dzi: Kon­tro­la sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia, dokrę­ce­nie luź­nych moco­wań uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych śrub itd… Kon­tro­la wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki. Kon­tro­la ilo­ści, zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Kon­tro­la czy­sto­ści wymien­ni­ków cie­pła skra­pla­cza i parow­ni­ka. Kon­tro­la i mycie fil­trów powie­trza. Pomia­ry elektryczne…

Dowiedz się więcej