Naprawa Serwis Rooftop TRANE

Naprawa Serwis Rooftop TRANE

W ostat­nim cza­sie otrzy­ma­li­śmy wezwa­nie do napra­wy roofto­pów fir­my TRANE, któ­re prze­sta­ły dzia­łać na jed­nym z cen­trów han­dlo­wych. Nasze usłu­gi świad­czy­ły dwie reno­mo­wa­ne fir­my: Chil­ler­Tech oraz Chil­ler­Ser­wis. Oby­dwie fir­my cechu­je ogrom­na wie­dza w bran­ży chło­dze­nia, posia­da­ją nie­zbęd­ny sprzęt oraz doświad­czo­nych ser­wi­san­tów goto­wych do natych­mia­sto­wej inter­wen­cji. Przy­czy­ny wezwa­nia ser­wi­su do roofto­pów TRANE były róż­ne i wyma­ga­ły pro­fe­sjo­nal­ne­go podej­ścia: Pierw­szy z roofto­pów nie reago­wał po wcze­śniej­szej napra­wie prze­pro­wa­dzo­nej przez inną fir­mę. Dru­gi rooftop wyłą­czył się awa­ryj­nie dzień przed…

Dowiedz się więcej