Naprawa chłodziarki wody HABOR

Naprawa chłodziarki wody HABOR

Napra­wa chło­dziar­ki wody HABOR | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Ostat­nio do nasze­go ser­wi­su tra­fi­ła chło­dziar­ka wody mar­ki HABOR. Pro­szę zwró­cić uwa­gę, że mówi­my tutaj o chło­dziar­ce wody, a nie chil­le­rze ole­jo­wym. Urzą­dze­nie jest w sta­nie pra­cy, ale nie speł­nia swo­jej głów­nej funk­cji — nie chło­dzi. Nie poja­wia­ją się żad­ne komu­ni­ka­ty błę­dów, po pro­stu nie dzia­ła popraw­nie. Od razu przy­stą­pi­li­śmy do rze­tel­nej dia­gno­sty­ki urzą­dze­nia HABOR.   Prze­gląd zero­wy — chło­dziar­ka wody HABOR: Sprę­żar­ka chłod­ni­cza jest zużyta…

Dowiedz się więcej