Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000

Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000

Napra­wa i Rege­ne­ra­cja ALCOPRINT 3000 — Pro­fe­sjo­nal­ny Ser­wis Od 2005 roku nasz ser­wis spe­cja­li­zu­je się w napra­wie i rege­ne­ra­cji nawil­ża­czy sto­so­wa­nych w poli­gra­fii, takich jak Tech­no­trans, Bal­dwin oraz innych mniej zna­nych marek. Z bie­giem cza­su zdo­by­li­śmy ogrom­ne doświad­cze­nie, co pozwa­la nam sku­tecz­nie dia­gno­zo­wać i usu­wać naj­częst­sze uster­ki oraz błę­dy kon­struk­cyj­ne w sys­te­mach wody lodo­wej. W 2015 roku, wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom naszych klien­tów, zapro­jek­to­wa­li­śmy i wyko­na­li­śmy spe­cja­li­stycz­ny stół napraw­czy do rege­ne­ra­cji urzą­dzeń dozu­ją­cych alko­hol w systemach…

Dowiedz się więcej