Profesjonalny Serwis Agregatów Chłodniczych — SKIC

Profesjonalny Serwis Agregatów Chłodniczych — SKIC

Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis agre­ga­tów chłod­ni­czych SKIC Robert Apta­cy — Twój spe­cja­li­sta W świe­cie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nie­za­wod­ność i wydaj­ność sys­te­mów chłod­ni­czych sta­ją się klu­czem do suk­ce­su w wie­lu bran­żach. Dla­te­go wła­śnie war­to zaufać eks­per­tom. SKIC to fir­ma, któ­ra od lat spe­cja­li­zu­je się w ser­wi­sie agre­ga­tów chłod­ni­czych, dostar­cza­jąc swo­im klien­tom pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie. Dla­cze­go war­to wybrać Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis agre­ga­tów chłod­ni­czych SKIC Robert Apta­cy? Doświad­cze­nie, wie­dza i zaan­ga­żo­wa­nie — to trzy sło­wa, któ­re naj­le­piej opi­su­ją nasz zespół.…

Dowiedz się więcej

Chiller HAYE HYA-40ADZ

Chiller HAYE HYA-40ADZ

Napra­wa i ser­wis Chil­ler HAYE HYA-40ADZ | SKiC Robert Apta­cy Jak zwy­kle wraz z fir­mą cór­ką Chil­ler­ser­wis zosta­li­śmy popro­sze­ni o usłu­gę napra­wy i peł­ne­go ser­wi­su prze­my­sło­wej wytwor­ni­cy wody lodo­wej Chil­ler HAYE HYA-40ADZ Zgło­sze­nie doty­czą­ce Chil­ler HAYE HYA-40ADZ Uprzej­mie pro­si­my o napra­wę chil­le­ra oraz wymia­nę czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na zamien­nik. Pro­si­my rów­nież o wyko­na­nie wszel­kich innych czyn­no­ści celem przy­wró­ce­nia chil­le­ra do poprzed­niej spraw­no­ści. Chil­ler w chwi­li obec­nej strasz­nie się grze­je, czę­sto docho­dzi do zatrzy­ma­nia na wsku­tek za…

Dowiedz się więcej