Serwis chiller OptiTemp

Serwis chiller OptiTemp

W ostat­nim cza­sie nasz zespół został wezwa­ny do napra­wy i ser­wi­su agre­ga­tu wody lodo­wej mar­ki Opti­Temp. Prze­pro­wa­dza­jąc zero­wy prze­gląd, stwier­dzi­li­śmy poważ­ne pro­ble­my:  Wstęp­ny wynik prze­glą­du zero­we­go chil­ler Opti­Temp Agre­gat wody lodo­wej ma poła­ma­ną rur­kę na wyrów­na­niu cie­czy za zawo­rem roz­pręż­nym. W kon­se­kwen­cji — cał­ko­wi­ty uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go oraz uby­tek ole­ju sprę­żar­ko­we­go. Czyn­no­ści ser­wi­so­we przy napra­wie chil­ler Opti­Temp Azot tech­nicz­ny pomógł Nam okre­ślić w któ­rym dokład­nie miej­scy doszło do pęk­nię­cia rur­ki fre­ono­wej. Nasz ser­wis zalu­to­wał pękniętą…

Dowiedz się więcej