Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Napra­wa Sys­te­mu Myją­ce­go Wał­ki Bal­dwin — Pro­fe­sjo­nal­ne Usłu­gi SKiC SKiC Robert Apta­cy to fir­ma spe­cja­li­zu­ją­ca się w pro­fe­sjo­nal­nej napra­wie sys­te­mów myją­cych wał­ki Bal­dwin, ofe­ru­jąc kom­plek­so­we usłu­gi dla prze­my­słu poli­gra­ficz­ne­go. Dys­po­nu­je­my boga­tym doświad­cze­niem oraz zaawan­so­wa­nym sprzę­tem dia­gno­stycz­nym, co pozwa­la nam na szyb­kie i efek­tyw­ne roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów tech­nicz­nych naszych klien­tów. Dia­gno­sty­ka i Ser­wis Sys­te­mów Myją­cych Bal­dwin Nasze usłu­gi roz­po­czy­na­ją się od szcze­gó­ło­wej dia­gno­sty­ki, któ­ra obej­mu­je kom­plek­so­we spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia. Sys­tem mycia wał­ków Bal­dwin wyma­ga spe­cja­li­stycz­nej wiedzy,…

Dowiedz się więcej

Osuszacz CALOREX DH66A

Osuszacz CALOREX DH66A

Napra­wa osu­sza­cza base­no­we­go CALOREX DH66A — SKiC Osu­szacz został do nas dostar­czo­ny na prze­gląd okre­so­wy po dłu­go­ter­mi­no­wym wyłą­cze­niu z insta­la­cji. Po doko­na­niu eks­per­ty­zy wizu­al­nej, pomia­rach ciśnień sta­tycz­nych następ­nie pró­bie uru­cho­mie­nia nasz ser­wis stwier­dził: Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go w insta­la­cji fre­ono­wej – wyciek na zawo­rze schle­de­ra Zadzia­ła nie pre­so­sta­tu niskie­go ciśnie­nia odcię­ło sprę­żar­kę i nie pozwo­li­ło jej ruszyć tym samym ura­to­wa­ło jej życie. Lame­le parow­ni­ka i skra­pla­cza brud­ne – chłod­ni­ce nie prze­wiew­ne Spraw­ność i wydaj­ność sprę­żar­ki oce­nić będzie­my mogli…

Dowiedz się więcej

Oil cooler Point

Oil cooler Point

Pro­fe­sjo­nal­ny Ser­wis i Napra­wa Oil Cooler Point CO-12PS Witaj w naszym auto­ry­zo­wa­nym cen­trum ser­wi­so­wym, gdzie spe­cja­li­zu­je­my się w kom­plek­so­wej napra­wie i obsłu­dze chłod­nic typu Oil Cooler Point CO-12PS. Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu doświad­cze­niu, zaawan­so­wa­nym tech­no­lo­giom oraz cią­głe­mu szko­le­niu nasze­go per­so­ne­lu tech­nicz­ne­go, jeste­śmy w sta­nie zaofe­ro­wać usłu­gi naj­wyż­szej kla­sy, któ­re przy­wra­ca­ją peł­ną funk­cjo­nal­ność i efek­tyw­ność chłod­nic. Dia­gno­sty­ka Uster­ki Oil Cooler Point Przy każ­dym zgło­sze­niu, pierw­szym eta­pem jest dokład­na dia­gno­sty­ka uster­ki. Nasz zespół tech­ni­ków roz­po­czął pra­cę od szcze­gó­ło­we­go przeglądu…

Dowiedz się więcej

Naprawa chiller TRANE EGAN200

Naprawa chiller TRANE EGAN200

Napra­wa chil­ler TRANE EGAN200 – Pro­fe­sjo­nal­ne Usłu­gi Ser­wi­so­we Spe­cja­li­zu­je­my się w napra­wie chil­ler TRANE EGAN200, ofe­ru­jąc pełen zakres pro­fe­sjo­nal­nych usług ser­wi­so­wych. Dzię­ki Nasze­mu doświad­cze­niu i zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii, zapew­nia­my naj­wyż­szą jakość obsłu­gi i sku­tecz­ność napraw. Dia­gno­sty­ka i Pierw­sze Kro­ki Każ­da inter­wen­cja roz­po­czy­na się od dokład­nej dia­gno­zy. Chil­ler TRANE EGAN200 czę­sto wyma­ga inter­wen­cji z powo­du nie­szczel­no­ści w ukła­dzie fre­ono­wym. Nasza wstęp­na ana­li­za pozwa­la ziden­ty­fi­ko­wać przy­czy­ny awa­rii i zapla­no­wać naj­sku­tecz­niej­sze dzia­ła­nia napraw­cze. Spa­wa­nie i Uszczel­nia­nie Klu­czo­wym eta­pem naprawy…

Dowiedz się więcej

Serwis Oil cooler

Serwis Oil cooler

Spe­cja­li­stycz­ny Ser­wis Oil cooler – SKiC Robert Apta­cy Witaj w SKiC Robert Apta­cy, Two­im eks­per­tem w dzie­dzi­nie ser­wi­su oil cooler od 2005 roku. Jeste­śmy lide­ra­mi w napra­wie, ser­wi­so­wa­niu i moder­ni­za­cji ukła­dów chło­dze­nia ole­ju oraz innych cie­czy takich jak roz­two­ry gli­ko­lu, chło­dzi­wa, mle­ko, soki, piwo i alko­hol. Nasza fir­ma słu­ży swo­im doświad­cze­niem i spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą w obsza­rze chil­le­rów, zapew­nia­jąc nie­za­wod­ność i wydaj­ność wszyst­kich typów obra­bia­rek CNC i urzą­dzeń prze­my­sło­wych. Ser­wis Oil cooler.  Co Ofe­ru­je­my w Ramach…

Dowiedz się więcej

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Naprawa i serwis osuszaczy HITEMA

Ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962 W fir­mie SKiC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je­my się w ser­wi­sie osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Nie­daw­no otrzy­ma­li­śmy zgło­sze­nie doty­czą­ce osu­sza­cza HITEMA LB 3.8, któ­ry nie dzia­łał popraw­nie. Przy­czy­na zgło­sze­nia Klient zauwa­żył, że osu­szacz od pew­ne­go cza­su nie wytrą­ca wody z powie­trza. Sprę­żar­ka pra­co­wa­ła nie­prze­rwa­nie, grza­ła się, a w insta­la­cji poja­wia­ła się woda. Elek­tryk klien­ta stwier­dził, że cew­ka elek­tro­za­wo­ru jest spa­lo­na, a sprę­żar­ka może być rów­nież uszko­dzo­na. Klient popro­sił o dokładne…

Dowiedz się więcej

Chiller Lahntechnik BL 172

Chiller Lahntechnik BL 172

Chil­ler Lahn­tech­nik BL 172–39 090815585 Napra­wa i ser­wis chil­ler Lahn­tech­nik BL Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler Lahn­tech­nik BL 172–39 o nume­rze 090815585. Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Chil­ler nie­szczel­ny bądź zaty­ka się coś po ostat­nim uzu­peł­nie­niu czyn­ni­ka chil­ler prze­stał chło­dzić. Nasz ser­wi­sant zro­bił zwar­cie na czuj­ni­ku ciśnie­nia fre­ony i agre­gat zaczął pra­co­wać, nie widać jed­nak gazu w szkla­nym oczku. Chil­ler pra­co­wał nawet godzi­nę a tem­pe­ra­tu­ra wody spa­dła o nie­ca­łe pół stopnia…

Dowiedz się więcej

Chiller DTU125

Chiller DTU125

Chil­ler DTU125 (DC225-WS-A-04) Napra­wa i ser­wis chil­ler DTU125 Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler DTU125 o nume­rze 05YDC142. Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie wyłą­cza się komu­ni­kat brak prze­pły­wu wody chło­dzą­cej, strasz­nie się grze­je a sprę­żar­ka pra­cu­je bar­dzo gło­śno. Ser­wis stwier­dził zaka­mie­nia­nie wymien­ni­ka cie­pła wody z mia­sta. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy. W chwi­li obec­nej chil­ler nie pra­cu­je, wyłą­czy­li­śmy urzą­dze­nie tak jak Pan zale­cał. Eks­per­ty­za: Chil­ler ma zatka­ny wymiennik…

Dowiedz się więcej

Naprawa Chiller DAIKIN

Naprawa Chiller DAIKIN

Napra­wa Chil­ler DAIKIN | SKiC Napra­wa Chil­ler DAIKIN EUWA30HDZW1 Napra­wa i ser­wis wytwor­ni­cy wody lodo­wej DAIKIN EUWA30HDZW1 Zgło­sze­nie awa­rii DAIKIN EUWA30HDZW1 Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Agre­gat wody lodo­wej od ponad dwóch lat miał uszko­dzo­ną jed­ną z trzech sprę­ża­rek, po dziś dzień pra­co­wał na dwóch spraw­nych jed­nak w dniu dzi­siej­szym praw­do­po­dob­nie uszko­dzi­ła się kolej­na sprę­żar­ka. Agre­gat jesz­cze w tym roku nie miał ser­wi­su chodź praw­dę mówiąc nie przy­po­mi­nam sobie by w zeszłym roku…

Dowiedz się więcej

Naprawa Alcosmart AZR

Naprawa Alcosmart AZR

Napra­wa Alco­smart AZR | SKiC Napra­wa i ser­wis dozow­ni­ka alko­ho­lu Alco­smart AZR Zgło­sze­nie awa­rii napra­wa Alco­smart AZR Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su prze­kła­my­wa­ło war­to­ści wska­za­nia błąd nawet o 8%, w ostat­nim cza­sie Tech­no­trans wypił całą butle alko­ho­lu, ser­wi­sant z innej fir­my “oczy­wi­ście od maszyn poli­gra­ficz­nych” zade­kla­ro­wał pomoc coś zro­bił i nasz dozow­nik dozow­nik zupeł­nie zwa­rio­wał, wska­zu­je jakieś błę­dy (prze­sy­łam zdję­cia w załącz­ni­ku, pierw­sze dwa zdję­cia tak jak Pan pro­sił zdjęcie…

Dowiedz się więcej
1 2 3 4