BITZER CSH7591-90Y

BITZER CSH7591-90Y

BITZER-CSH7591-CSH SERIA WYSOKIEJ KONDENSACJI-KOMPAKTOWA PÓŁHERMETYCZNA SPRĘŻARKA daw­na sprę­żar­ka śru­bo­wa CSH71 Posia­da­my do sprze­da­nia dwie sprę­żar­ki śru­bo­we BITZER CSH7591-90Y-40D. Kom­pre­so­ry kupi­li­śmy i zde­mon­to­wa­li­śmy z sys­te­mu chło­dze­nia któ­ry nigdy nie zapra­co­wał, sys­tem został zbu­do­wa­ny i uru­cho­mio­ny lecz nie pra­co­wał. Krót­ce każ­dej ze sprę­ża­rek zalu­to­wa­li­śmy celem nie wni­ka­nia powie­trza i wil­go­ci do ukła­du, następ­nie ze sprę­żar­ki usu­nę­li­śmy powie­trze — czas próż­ni 16 godzin. Final­nie sprę­żar­ki napeł­ni­li­śmy Azo­tem Tech­nicz­nym. Sprę­żar­ka BITZER CSH7591-90Y-40D cena 8 600,00 zł net­to za sztu­kę BITZER-CSH7591-CSH

Więcej