BITZER 2HSL-3K-40S

BITZER 2HSL-3K-40S

Sprze­dam sprę­żar­kę BITZER 2HSL-3K-40S SKiC Robert Apta­cy Sprę­żar­ka nowa nigdy nie uży­wa­na, zde­mon­to­wa­na z pro­to­ty­pu maszy­ny W sprę­żar­ce po demon­ta­żu zalu­to­wa­li­śmy krót­ce połą­cze­nio­we i wypeł­ni­li­śmy sprę­żar­kę azo­tem tech­nicz­nym Typ ole­ju R744 (CO2) BSE60K (stan­dard) BSE85K, BSG68K Prze­miesz­cze­nie (1450 RPM 50Hz) 4,34 m³ / godz 153,3 CFH Prze­miesz­cze­nie (1750 obr / min 60 Hz) 5,24 m³ / godz 185 CFH Licz­ba cylin­drów x otwór x skok 2 x 38 mm x 22 mm 2 x 1,50 cala x…

Więcej