Chiller Weinreich 12 kW

Chiller Weinreich 12 kW

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny Chil­ler Wein­re­ich 12 kW SPRZEDANY Agre­gat tego chil­le­ra chło­dzo­ny jest wydaj­nym skra­pla­czem Nasz Chil­ler posia­da wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną, kom­pre­sor Cope­land CRKO 0325. Brak zbęd­nej elek­tro­ni­ki ste­ro­wa­nie pro­ste układ zabez­pie­czo­ny flow swich oraz pre­so­sta­ta­mi ciśnie­nia. Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne pod­ze­spo­ły: Mycie i oka­mie­nie­nie urzą­dze­nia Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go Wynik 24-ro godzin­nej pró­by – agre­gat szczel­ny nie ma jakich­kol­wiek wycie­ków Wymia­na ole­ju w sprę­żar­ce Wymia­na fil­tra z…

Więcej

Skup i sprzedaż chiller

Skup i sprzedaż chiller

5 / 5 ( 140 votes ) Skup i sprze­daż chil­ler | SKiC Robert Apta­cy Wytwor­ni­ce wody lodo­wej zwa­ne potocz­nie chil­le­ra­mi to wydaj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia, spraw­dza­ją­ce się wszę­dzie tam, gdzie koniecz­ne jest utrzy­my­wa­nie odpo­wied­nio niskiej, sta­łej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz pomiesz­cze­nia, odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej koniecz­nej do zapew­nie­nia popraw­nej pra­cy maszyn i urzą­dzeń w tym obra­bia­rek. Agre­ga­ty wody lodo­wej to urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. W chil­le­rach medium chło­dzą­cym naj­czę­ściej jest…

Więcej