Chiller OLAER KWW410 22 kW

Chiller OLAER KWW410 22 kW

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler OLAER model KWW410 22 kW SPRZEDANY Agre­gat tego chil­le­ra chło­dzo­ny jest wodą z sie­ci dla zain­te­re­so­wa­nych za dodat­ko­wą dopła­tą ist­nie­je moż­li­wość zasto­so­wa­nia chłod­ni­cy powie­trza /skraplacz/ Nasz Chil­le­ry posia­da­ją wyso­ką spraw­ność ener­ge­tycz­ną, kom­pre­sor tło­ko­wy Maneu­rop MTE 144. Ste­ro­wa­nie umoż­li­wia ogra­ni­czyć wydaj­ność jeśli sys­tem nie potrze­bu­je cał­ko­wi­tej mocy. Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne pod­ze­spo­ły: Mycie i oka­mie­nie­nie urzą­dze­nia Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go Wynik 24-ro godzin­nej próby –…

Więcej

Chiller ARKTON BERLING SPRZEDANY

Chiller ARKTON BERLING SPRZEDANY

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy sprze­da uży­wa­ny chil­ler fir­my ARKTON SPRZEDANY Model ACI-PP-137 SP Moc chłod­ni­cza bli­ska 180 kW w tem­pe­ra­tu­rze +7 st. Cen­cju­sza W chwi­li obec­nej Chil­ler nie posia­da pom­py obie­go­wej, lecz ist­nie­je moż­li­wość dobo­ru i insta­la­cji pom­py pod okre­ślo­ne wyma­ga­nia klien­ta oczy­wi­ście z zacho­wa­niem zapo­trze­bo­wa­nia na odbiór chło­du agre­ga­tu wody lodo­wej. Chil­ler ma wbu­do­wa­ny swo­bod­ny roz­ruch wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza ste­ro­wa­ny prze­twor­ni­kiem ciśnie­nia. Czyn­no­ści ser­wi­so­we, wymie­nio­ne i zmo­der­ni­zo­wa­ne pod­ze­spo­ły: Mycie urzą­dze­nia w szcze­gól­no­ści lame­li skra­pla­cza Kontrola…

Więcej

Skup i sprzedaż chiller

Skup i sprzedaż chiller

Skup i sprze­daż chil­ler | SKiC Robert Apta­cy Wytwor­ni­ce wody lodo­wej zwa­ne potocz­nie chil­le­ra­mi to wydaj­ne i nie­za­wod­ne roz­wią­za­nia, spraw­dza­ją­ce się wszę­dzie tam, gdzie koniecz­ne jest utrzy­my­wa­nie odpo­wied­nio niskiej, sta­łej tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz pomiesz­cze­nia, odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry wody lodo­wej koniecz­nej do zapew­nie­nia popraw­nej pra­cy maszyn i urzą­dzeń w tym obra­bia­rek. Agre­ga­ty wody lodo­wej to urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­rych zada­niem jest utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry medium chło­dzą­ce­go. W chil­le­rach medium chło­dzą­cym naj­czę­ściej jest roz­twór gli­ko­lu roz­cień­czo­ny z wodą lub sama…

Więcej