Czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze

Czyn­ni­ki chłod­ni­cze. Rodza­je czyn­ni­ków chło­dzą­cych do kli­ma­ty­za­cji | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Współ­cze­sne sys­te­my kli­ma­ty­za­cyj­ne i chłod­ni­cze opie­ra­ją się na róż­no­rod­nych czyn­ni­kach chłod­ni­czych, któ­re umoż­li­wia­ją efek­tyw­ne chło­dze­nie powie­trza. Wybór odpo­wied­nie­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go jest klu­czo­wy dla osią­gnię­cia opty­mal­nej wydaj­no­ści sys­te­mu oraz dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny śro­do­wi­ska. Co to są czyn­ni­ki chłod­ni­cze? Czyn­ni­ki chłod­ni­cze to sub­stan­cje, któ­re są uży­wa­ne w sys­te­mach chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych do prze­no­sze­nia cie­pła. Dzia­ła to poprzez zmia­nę sta­nu sku­pie­nia czynnika…

Dowiedz się więcej