Substancje niezamarzające

Substancje niezamarzające

Sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce| SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Sub­stan­cje nie­za­ma­rza­ją­ce mają na celu zapew­nie­nie sta­łej efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej (EER/COP) ukła­du, przy jed­no­cze­snej ochro­nie przed moż­li­wo­ścią ubyt­ku medium chło­dzą­ce­go czy trwa­łe­go uszko­dze­nia urzą­dzeń. Nad­zwy­czaj­ne wła­ści­wo­ści ter­mo­dy­na­micz­ne sub­stan­cji nie­za­ma­rza­ją­cych korzyst­nie wpły­wa­ją na ich żywot­ność, jak i zuży­cie ener­ge­tycz­ne (kWh). Ponad­to mniej­sza ilość rbh. stra­te­gicz­nych ele­men­tów ukła­du chło­dze­nia, takich jak sprę­żar­ki chłod­ni­cze, przy­czy­nia się do final­nych zysków zakła­du oraz ogól­nej dzia­łal­no­ści fir­my. Tem­pe­ra­tu­ra krzep­nię­cia na pozio­mie aż ‑60 oC…

Dowiedz się więcej