Systemy wody lodowej

Systemy wody lodowej

Sys­te­my wody lodo­wej | SKiC Robert Apta­cy — Chłod­nic­two prze­my­sło­we Chło­dze­nie prze­my­sło­we odgry­wa klu­czo­wą rolę w wie­lu sek­to­rach prze­my­słu. Dzię­ki spe­cja­li­stycz­nym sys­te­mom chłod­ni­czym moż­li­we jest sku­tecz­ne chło­dze­nie róż­ne­go rodza­ju urzą­dzeń i pro­ce­sów tech­no­lo­gicz­nych. Jed­nym z naj­bar­dziej efek­tyw­nych roz­wią­zań w tej dzie­dzi­nie są sys­te­my wody lodo­wej. Jak dzia­ła­ją sys­te­my wody lodo­wej? Cho­dzi o spe­cja­li­stycz­ne urzą­dze­nia chłod­ni­cze, któ­re wyko­rzy­stu­ją wodę jako nośnik cie­pła. Dzia­ła­ją na zasa­dzie prze­pły­wu wody przez wymien­nik cie­pła, gdzie jest ona chło­dzo­na do niskiej…

Dowiedz się więcej

Chłodzenie oleju maszyn i urządzeń

Chłodzenie oleju maszyn i urządzeń

Chło­dze­nie ole­ju maszyn i urzą­dzeń wpro­wa­dze­nie W prze­my­śle i pro­duk­cji, pra­wi­dło­we chło­dze­nie ole­ju maszyn i urzą­dzeń jest klu­czo­wym ele­men­tem zapew­nia­ją­cym ich dłu­gą żywot­ność i efek­tyw­ność. Olej peł­ni waż­ną rolę w sma­ro­wa­niu, ochro­nie przed koro­zją i chło­dze­niu ele­men­tów maszyn. Jed­nak­że, gdy olej się prze­grze­wa, może stra­cić swo­je wła­ści­wo­ści i stać się mniej sku­tecz­ny. Meto­dy chło­dze­nia ole­ju Chłod­ni­ce ole­jo­we Chłod­ni­ce ole­jo­we to urzą­dze­nia, któ­re wyko­rzy­stu­ją prze­pływ powie­trza lub wody do schła­dza­nia ole­ju. Dzia­ła­ją one na zasa­dzie wymiany…

Dowiedz się więcej

Kamień w układzie wody lodowej

Kamień w układzie wody lodowej

Kamień w ukła­dzie wody lodo­wej — SKiC Robert Apta­cy Woda lodo­wa jest jed­nym z naj­bar­dziej efek­tyw­nych środ­ków chło­dzą­cych sto­so­wa­nych w prze­my­śle. Jed­nak­że, podob­nie jak w przy­pad­ku innych sys­te­mów chło­dze­nia, układ wody lodo­wej może być nara­żo­ny na pro­blem kamie­nia. Co to jest kamień? Kamień to osad, któ­ry może two­rzyć się w ukła­dach wod­nych w wyni­ku reak­cji che­micz­nych mię­dzy sola­mi mine­ral­ny­mi zawar­ty­mi w wodzie a powierzch­nia­mi sys­te­mu. W ukła­dach wody lodo­wej, kamień może powo­do­wać wie­le pro­ble­mów, takich…

Dowiedz się więcej