Osuszacz HITEMA GB962

Osuszacz HITEMA GB962

Ser­wis osu­sza­cza sprę­żo­ne­go powie­trza HITEMA GB962 Nie­daw­no przy­ję­li­śmy do napra­wy prze­my­sło­wy osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza mar­ki HITEMA. Co naj­waż­niej­sze, urzą­dze­nie było w sta­nie nie­za­do­wa­la­ją­cym, co przy­czy­ni­ło się do jego awa­rii. Zasta­na­wia nas, dla­cze­go klien­ci ocze­ku­ją czy­ste­go urzą­dze­nia po napra­wie, jed­nak sami nie dba­ją o jego regu­lar­ne czysz­cze­nie. Dia­gno­sty­ka osu­sza­cza HITEMA GB962 W wyni­ku bra­ku regu­lar­ne­go ser­wi­su oraz pod­sta­wo­wych czyn­no­ści, takich jak czysz­cze­nie skra­pla­cza, doszło do kil­ku pro­ble­mów: W agre­ga­cie chłod­ni­czym wen­ty­la­tor prze­stał dzia­łać. Jed­nak z drugiej…

Dowiedz się więcej