Reduktor ciśnienia wody TECHNOTRANS

Reduktor ciśnienia wody TECHNOTRANS

Uży­wa­ny reduk­tor ciśnie­nia do Nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­trans Moż­na go zasto­so­wać do dowol­nej maszy­ny off­se­to­wej BALDWIN MGM i innych Zapew­nia sta­łe ciśnie­nie 1 — 4 Bary Zapra­sza­my do zaku­pu Cena 1 000,00 zł net­to SKiC Robert Apta­cy — Ser­wis nawil­ża­czy offsetowych

Więcej

Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Naprawa systemu myjącego wałki Baldwin

Wezwa­nie ser­wi­su do nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia sys­tem mycia wał­ków Bal­dwin B 300 Przy­czy­na wezwa­nia ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie poda­je che­mie tyl­ko na pierw­szą sek­cje farb, pozo­sta­łe sek­cje nie­ak­tyw­ne lub coś z nimi nie tak. Urzą­dze­nie poda­je wodę do płu­ka­nia che­mii na sek­cje pierw­szą , dru­gą i szó­stą inne sek­cje nie są płu­ka­ne. Podej­rze­wa­my że pom­py są uszko­dzo­ne lub przy­czy­na leży po stro­nie pneu­ma­ty­ki. Pro­si­my o dojazd eks­per­ty­zę i wyce­ną usu­nię­cia awa­rii. Eks­per­ty­za: Ste­row­nik elek­tro­nicz­ny wszedł w tryb…

Więcej

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Przegląd inspekcyjny TechnoTrans

Wio­sen­ny prze­gląd inspek­cyj­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­trans spraw­dze­nie sta­nu tech­nicz­ne­go maszy­ny, okre­śle­nie stop­nia zuży­cia poszcze­gól­nych ele­men­tów oraz ich kom­plet­no­ści   Wycho­dząc naprze­ciw naszym sta­łym i nowym klien­tom SKiC Robert Apta­cy zaofe­ro­wa­ła tej wio­sny w bar­dzo atrak­cyj­nych cenach inspek­cyj­ny prze­gląd tech­nicz­ny nawil­ża­czy off­se­to­wych TECHNOTRANS, BALDWIN, Quint itd Calyp­so oraz MGE  W skład usłu­gi wcho­dzi Kon­tro­la ogól­na urzą­dze­nia Mycie ukła­du nawil­ża­nia z wyko­rzy­sta­niem środ­ka myją­ce­go o dużej sku­tecz­no­ści Kon­tro­la wydaj­no­ści pomp obie­go­wych środ­ka zwil­ża­ją­ce­go oraz pomp w obwo­dzie tem­pe­ra­cji o…

Więcej

Sprawny nawilżacz = dobra jakość druku

Sprawny nawilżacz = dobra jakość druku

Ser­wis nawil­ża­czy maszyn off­se­to­wych War­sza­wa Pod­czas wizyt ser­wi­sów w dru­kar­niach i fir­mach poli­gra­ficz­nych pra­cow­ni­cy SKIC Robert Apta­cy zauwa­ża­ją, że nie zawsze prze­strze­ga się tam zasad mają­cych słu­żyć popraw­ne­mu dzia­ła­niu maszyn. W poprzed­nim arty­ku­le poświę­ci­li­śmy spo­ro uwa­gi odpo­wied­nim para­me­trom roz­two­ru nawil­ża­ją­ce­go. Kon­ty­nu­uj­my ten temat. Przy­po­mnij­my, że roz­twór zwil­ża­ją­cy oraz jego wła­ści­wo­ści, tak samo jak papier czy far­ba powin­ny być wza­jem­nie dosto­so­wa­ne do pro­ce­su dru­ko­wa­nia. Para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych – ciąg dal­szy  W poprzed­nim arty­ku­le zwró­ci­li­śmy uwa­gę na…

Więcej

Parametry roztworów nawilżających poligrafia

Parametry roztworów nawilżających poligrafia

Para­me­try roz­two­rów nawil­ża­ją­cych Jeśli pro­wa­dzisz dru­kar­nię, wiesz, że naj­waż­niej­sze jest zado­wo­le­nie klien­ta. A to osią­gniesz poprzez dobrej jako­ści usłu­gę. W celu zacho­wa­nia opty­mal­nej pra­cy maszyn dru­ku­ją­cych waż­ne jest cyklicz­ne nawil­ża­nie ele­men­tów nie­dru­ku­ją­cych na for­mie dru­ko­wej. Cyklicz­ny prze­gląd nawil­ża­czy – zrób go, zanim będzie za póź­no  SKIC Robert Apta­cy świad­czy kom­plek­so­we usłu­gi napra­wy i ser­wi­su ele­men­tów uspraw­nia­ją­cych pra­cę maszyn w dru­kar­niach. Pra­cow­ni­cy bran­ży poli­gra­ficz­nej wie­dzą, że jed­nym z naj­waż­niej­szych ele­men­tów pro­ce­su dru­ko­wa­nia off­se­to­we­go jest cyklicz­ny prze­gląd i…

Więcej

Serwis Technotrans

Serwis Technotrans

Pogwa­ran­cyj­ny Ser­wis Tech­no­trans Pol­ska | SKiC Robert Apta­cy wraz z fir­mą Chil­ler­Tech już od 2004 roku napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej sto­so­wa­ne w poli­gra­fii. Napra­wia­my i zapew­nia­my ser­wis pogwa­ran­cyj­ny nawil­ża­czy Man Roland, Heidel­berg, Tech­no­Trans, Kodak NexPress, Bal­dwin, MGE, Quint itd Calyp­so.  Zakres prze­glą­du zero­we­go / eks­per­ty­za nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­trans, Bal­dwin, MGE, Quint, itd… Kon­tro­la wizu­al­na urzą­dze­nia, pod­krę­ca­nie wszel­kich luź­nych ele­men­tów urzą­dze­nia. Kon­tro­la popraw­nej pra­cy poszcze­gól­nych ele­men­tów nawil­ża­cza: pom­py obie­go­we, sprę­żar­ki, wen­ty­la­to­ry skra­pla­cza, dozow­nik alkoholu,…

Więcej

Naprawa i Serwis schładzaczy MGE

Naprawa i Serwis schładzaczy MGE

Już od ponad 8‑śmiu lat napra­wia­my i ser­wi­su­je­my schła­dza­cze do wody sto­so­wa­ne w poli­gra­fii i nie tyl­ko Napra­wa i ser­wis schła­dza­czy wody MGE Rezy­gnu­jąc z doko­na­nia koniecz­ne­go prze­glą­du ser­wi­so­we­go schła­dza­czy wody, wie­le firm poli­gra­ficz­nych — a przede wszyst­kim duże dru­kar­nie — nara­ża­ją się na nie­po­trzeb­ne kosz­ta. Oszczęd­ność na ser­wi­sie może dopro­wa­dzić w przy­szło­ści do więk­szej awa­rii. Napra­wa schła­dza­czy wody MGE jest już dużo droż­sza. Zobacz, jak unik­nąć nie­prze­wi­dzia­nych nie­spo­dzia­nek i zacho­wać żywot­ność fir­mo­we­go sprzę­tu na dłu­żej. Ekstremalne…

Więcej

Naprawa i serwis Quint

Naprawa i serwis Quint

Quint itd Calyp­so beta napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy maszyn poli­gra­ficz­nych Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy Remon­tu­je­my i ser­wi­su­je­my sachła­dza­cze wody sto­so­wa­ne w poli­gra­fii i nie tyl­ko Naj­częst­szą przy­czy­ną powsta­wa­nia uszko­dzeń agre­ga­tów wody lodo­wej w tym też agre­ga­tów fir­my Quint itd Calyp­so beta pra­cu­ją­cych w bran­ży poli­gra­ficz­nej jest pył i far­ba dru­kar­ska, mało któ­ry wła­ści­ciel wymie­nia regu­lar­nie fil­try wody i myje urzą­dze­nia wraz z wężow­ni­ca­mi z zasto­so­wa­niem odpo­wied­nich środ­ków che­micz­nych. Far­ba i pył papie­ru zaty­ka wymienniki…

Więcej