Osuszacze kondensacyjne

Osuszacze kondensacyjne

Osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne: Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru Fir­ma Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy od wie­lu lat spe­cja­li­zu­je się w napra­wie, kon­ser­wa­cji oraz ser­wi­so­wa­niu osu­sza­czy kon­den­sa­cyj­nych. Oprócz napraw i prze­glą­dów, naszym celem jest edu­ka­cja klien­tów na temat insta­la­cji, któ­re uży­wa­ją. Dzię­ki temu mogą one być bar­dziej efek­tyw­nie eks­plo­ato­wa­ne i mniej awa­ryj­ne. W tym arty­ku­le przed­sta­wi­my budo­wę i zasa­dę dzia­ła­nia kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza, a tak­że korzy­ści wyni­ka­ją­ce z ich uży­cia. Cel osu­sza­nia kon­den­sa­cyj­ne­go Naj­waż­niej­szym aspek­tem każdego…

Dowiedz się więcej

Klimatyzacja precyzyjna

Klimatyzacja precyzyjna

Kli­ma­ty­za­cja Pre­cy­zyj­na | SKiC Naj­czę­ściej spo­ty­ka­my się z insta­la­cja­mi kli­ma­ty­za­cyj­ny­mi w biu­rach, samo­cho­dach i domach, zwa­nych rów­nież kli­ma­ty­za­cją kom­for­tu. Ist­nie­je jed­nak inny, waż­ny rodzaj sys­te­mów chłod­ni­czych, bez któ­rych wie­le współ­cze­snych przed­się­biorstw lub insty­tu­cji nie mogło­by funk­cjo­no­wać. Jest to kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na, któ­rej zada­niem jest dba­nie o odpo­wied­ni mikro­kli­mat w pomiesz­cze­niach z tech­nicz­ny­mi maszy­na­mi. Funk­cje Kli­ma­ty­za­cji Pre­cy­zyj­nej Urzą­dze­nia infor­ma­tycz­ne muszą być przede wszyst­kim nie­za­wod­ne, a o ich popraw­nym dzia­ła­niu decy­du­ją warun­ki, w jakich funk­cjo­nu­ją. Kli­ma­ty­za­cja pre­cy­zyj­na sta­ła się…

Dowiedz się więcej