Naprawa wymienników ciepła

Naprawa wymienników ciepła

Napra­wa wymien­ni­ków cie­pła w SKiC Robert Apta­cy W dzi­siej­szych cza­sach efek­tyw­ność i nie­za­wod­ność urzą­dzeń prze­my­sło­wych sta­ją się klu­czo­wy­mi czyn­ni­ka­mi wpły­wa­ją­cy­mi na kon­ku­ren­cyj­ność przed­się­bior­stwa. Jed­nym z klu­czo­wych ele­men­tów tych urzą­dzeń są wymien­ni­ki cie­pła. W SKiC Robert Apta­cy dosko­na­le rozu­mie­my, jak waż­na jest ich spraw­ność dla pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia całe­go sys­te­mu. Podział wymien­ni­ków cie­pła: Pod wzglę­dem zasa­dy dzia­ła­nia: Wymien­ni­ki prze­po­no­we (reku­pe­ra­to­ry): To wymien­ni­ki bez­kon­tak­to­we oddzie­lo­ne prze­po­ną, zapro­jek­to­wa­ne pier­wot­nie do sepa­ra­cji powie­trza pły­ną­ce­go z grun­tem. Przy­kła­dem może być ruro­wy GWC.…

Dowiedz się więcej