Technotrans alpha c 120–6 L

Zostaw Opi­nię!

Technotrans alpha c 120–6 L | SKiC

Tech­no­trans alpha c 120–6 L — wymia­na wymien­ni­ka pły­to­we­go i moder­ni­za­cja ukłą­du chłodzenia

 wymia­na wymien­ni­ka płytowego

Nasz ser­wis został popro­szo­ny o napra­wę Tech­no­trans alpha c 120–6 L a dokład­nie o zlo­ka­li­zo­wa­nie miej­sca wycie­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go i usu­nię­cie nieszczelności.
Zle­ce­nio­daw­ca przed naszą wizy­tą sko­rzy­stał z pomo­cy zaprzy­jaź­nio­nej fir­my kli­ma­ty­za­cyj­nej do usu­nię­cia awa­rii jed­nak brak doświad­cze­nia i zni­ko­ma zna­jo­mość chłod­nic­twa zemści­ła się natych­mia­sto­wym remontem.

Błę­dy któ­re zosta­ły popeł­nio­ne przez naszych poprzedników:

- doko­na­na pró­ba szczel­no­ści z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go powy­żej dozwo­lo­nej war­to­ści ciśnie­nia spo­wo­do­wa­ła powięk­sze­nie się nieszczelności
— do ukła­du został doda­ny barw­nik kon­trast w dużej ilo­ści co w kon­se­kwen­cji za skut­ko­wa­ło prze­kro­cze­niem sta­nu mak­si­mum /pamiętajmy że nie nale­ży prze­kra­czać sta­nów ole­jo­wych w sys­te­mach chłodniczych/
— ser­wis uzu­peł­nił czyn­nik lecz nie wyczy­ścił brud­ne­go wręcz zatka­ne­go skra­pla­cza co skut­ko­wa­ło nad­mier­nym ciśnie­niem gazu

Technotrans alpha c 120-6 LNasz ser­wis zlo­ka­li­zo­wał nie­szczel­ność w wymien­ni­ku pły­to­wym co wska­zy­wa­ły pla­my ole­ju w wodzie chło­dzą­cej wał­ki, ponad­to po roz­pię­ciu ukła­du wyraź­nie było widać paro­wa­nie Azo­tu. Nie­ste­ty wymien­nik zasto­so­wa­ny w tym ukła­dzie jest dość spe­cy­ficz­ny i wyko­ny­wa­ny jest na zamó­wie­nie, czas ocze­ki­wa­nia na nowy wymien­nik to od 6 do 8 tygo­dni a jego koszt jest znaczny.

Może­my jed­nak zastą­pić ory­gi­nal­ny parow­nik sto­su­jąc podob­ny pod wzglę­dem wydaj­no­ści i prze­pły­wu jed­nak nale­ży doko­nać moder­ni­za­cji ukła­du. Nale­ży dopo­sa­żyć układ nawil­ża­cza w dodat­ko­wą chłod­ni­ce woda powie­trze z kon­tro­lą tem­pe­ra­tur i ste­ro­wa­niem wen­ty­la­to­ra chłodnicy.
Po wymia­nie wymien­ni­ka na sku­tek błę­dów naszych poprzed­ni­ków musie­li­śmy doko­nać dodat­ko­we, kolej­ne czynności:

• wymia­na fil­tra osu­sza­cza z funk­cją odkwaszania
• korek­ta ilo­ści ole­ju w ukła­dzie chłodniczym
• osu­sze­nie ukła­du freonowego

Po doko­na­niu wszyst­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści uru­cho­mie­nie ukła­du i kon­tro­la wydaj­no­ści urzą­dze­nia. Po naszej inter­wen­cji i po doko­na­nych czyn­no­ściach napraw­czych sys­tem pra­cu­je popraw­nie i speł­nia zało­że­nia pro­du­cen­ta. Jed­nak zawsze należy:

• odna­leźć przy­czy­nę powsta­nia awarii
• kon­tro­la wszyst­kich zabezpieczeń
• ser­wis nawil­ża­cza i insta­la­cji wod­nej maszy­ny drukującej

Technotrans alpha c 120–6 L

Napra­wa Tech­no­trans alpha c 120–6 L, Ser­wis Tech­no­Trans alpha c 120–6 L, moder­ni­za­cja alpha c 120–6 L Tech­no Trans, Napra­wa nawil­ża­cza off­se­to­we­go alpha c 120–6 L, Remont schła­dza­czy Tech­no­Trans alpha c 120–6 L