TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

Zostaw Opi­nię!

Napra­wa i ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­Trans Bal­dwin i innych chło­dzia­rek wody.
Już od roku 2004 SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je maszy­ny poli­gra­ficz­ne na tere­nie całej POLSKI w arty­ku­le tym opi­sze­my awa­rie nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO.

Schła­dzasz wody Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO to dość czę­sto spo­ty­ka­ny pod­ze­spół dru­ka­rek off­se­to­wych, cha­rak­te­ry­zu­je się solid­nym wyko­na­niem i sto­sun­ko­wo małą zawodnością.
Z przy­kro­ścią stwier­dzam, że nie­wie­le DRUKARNI nie dba o urzą­dze­nia nie wymie­nia fil­trów nie wymie­nia wody gdy jest brud­na i nie zle­ca wyko­na­nia okre­so­wych ser­wi­sów. To nie­ste­ty wią­że się z bar­dzo kosz­tow­ny­mi naprawami.

Brud­na woda, zatka­ne fil­try to nie­ste­ty zabój­stwo dla nawil­ża­czy. Wymien­nik pły­to­wy zosta­je zatka­ny przez co nie ma przez nie­go prze­pły­wu medium co skut­ku­je zamro­że­niem i roz­sa­dze­niem. Jeśli woda zacznie wycie­kać i zale­je nam pomiesz­cze­nie to jesz­cze nie­wiel­ki pro­blem gorzej gdy wymien­nik roz­sz­czel­ni się w taki spo­sób że woda zosta­nie zassa­na do ukła­du fre­ono­we­go wte­dy koszt napra­wy jest bar­dzo duży.

Nie tyl­ko nale­ży wymie­niać fil­tru w nawil­ża­czu nale­ży rów­nież przy­naj­mniej raz na pół roku wymyć insta­la­cje wod­ną tace przy roz­cie­ra­czach, wał­kach. Duże ilo­ści pyłu papie­ru, far­ba i brud zale­ga w insta­la­cji i prę­dzej czy póź­niej tra­fi do wymiennika.

Naj­częst­sze awa­rie nawil­ża­cza Tech­no­Trans alpha d 40 1 MRO
1. Roz­sz­czel­nie­nie wymien­ni­ka cie­pła — wymien­nik płytowy
2. Roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji freonowej
3. Wzrost ciśnie­nia w ukła­dzie fre­onu na wsku­tek złej pra­cy skra­pla­cza — w kon­se­kwen­cji może­my stra­cić sprężarkę.
4. Awa­rie ele­men­tów kon­tro­li i dozo­wa­nia bufo­ra, alkoholu.
5. Poła­ma­na insta­la­cja wod­na wewnątrz nawilżacza.
6. Uszko­dze­nie pom­py obie­go­wej wody lub jej znacz­ny spa­dek wydajności.
7. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki ster­tu­ją­cej i ukła­du zasilania.

Serwis TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

Ofe­ru­je­my Pań­stwu usłu­gę peł­ne­go ser­wi­su nawil­ża­czy off­se­to­wych, w skład tej usłu­gi wchodzi:
1. Mycie urzą­dze­nia i insta­la­cji wody wraz z rynien­ka­mi na maszy­nie drukującej.
2. Kon­tro­la pobo­ru prą­dów sprę­żar­ki, pom­py obie­go­wej, wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza i prą­dów niskie­go napię­cia na elektrozaworach.
3. Kon­tro­la ilo­ści i sta­nu czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go jego zakwa­sze­nie, sto­pień wil­got­no­ści w przy­pad­ku gdy fre­on jest mokry czy kwa­śny wymia­na na nowy wraz z wymia­ną ole­ju i mon­ta­żem fil­tra odkwaszającego.
4. Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja urządzenia.

 

Naprawa TechnoTrans alpha d 40 1 MRO

1. Przed przy­stą­pie­niem do napra­wy nale­ży każ­do­ra­zo­wo doko­nać prze­gląd zero­wy ina­czej ekspertyza.
2. Odna­le­zie­nie i wska­za­nie uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów maszyny
3. Odna­le­zie­nie przy­czy­ny powsta­nia awarii
4. Odna­le­zie­nie zagrożeń
5. Napra­wa, wymia­na uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów uru­cho­mie­nie i ser­wis urządzenia.

TechnoTrans alpha d 40 1 MRO