TechnoTrans beta c 400

5/5 — (1 vote) 

Tech­no­Trans beta c 400 G pro | Alco con­trol valve EX8-U21

Nasz ser­wis wraz z fir­mą Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy zosta­li­śmy popro­sze­ni o napra­wę nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans beta c 400 G pro. Naszym zada­niem jest wymia­na uszko­dzo­ne­go zawo­ru Alco con­trol valve EX8-U21.

Przegląd zerowy TechnoTrans beta c 400

Poprzed­ni ser­wis stwier­dził że zawór Alco con­trol valve EX8-U21 odpo­wie­dzial­ny za wydaj­ność chło­dze­nia agre­ga­tu wody lodo­wej jest uszko­dzo­ny dla­te­go nawil­żacz nie chło­dzi wszyst­kich sekcji.

Rze­czy­wi­ście zawór Alco con­trol valve EX8-U21 jest uszko­dzo­ny po stro­nie elek­trycz­nej — nawil­żacz zgła­sza błąd zaworu.

Nawil­żacz nie ma odpo­wied­niej wydaj­no­ści chło­dze­nia z powo­du bra­ku czyn­ni­ka chłodniczego.

Obsłu­ga zgła­sza brak odpo­wied­nie­go chło­dze­nia w torze duk­to­ra far­by /chłodzenie wał­ków farbowych/ Siłow­nik sie­mens US listed 197N uszko­dzo­ny, ewen­tu­al­nie uszko­dzo­ny jest zawór trój­dro­go­wy z nim współ­pra­cu­ją­cy. Ponad­to nale­ży od kamie­nić układ chło­dze­nia wał­ków wraz z wymien­ni­ka­mi ciepła.

Naprawa TechnoTrans beta c 400

Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy ilość dekla­ro­wa­na 6,5 kg odzy­ska­li­śmy 3,2 kg

Zde­mon­to­wa­li­śmy uszko­dzo­ny zawór Alco con­trol valve EX8-U21, nie­ste­ty zawór luto­wa­ny a zle­ce­nio­daw­ca kupił zawór skrę­ca­ny. Nie dys­po­no­wa­li­śmy adap­te­ra­mi pro­sty­mi /czas ocze­ki­wa­nia na pro­dukt ponad 3 tygodnie/ musie­li­śmy zasto­so­wać zawo­ry kąto­we rotalock.

Po wspa­wa­niu nowe­go zawo­ru wyko­na­li­śmy pró­bę ciśnie­nia z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go /ciśnienie pró­by 16 Bar, czas pró­by 2 godziny/ wynik testu układ szczelny.

Po wypusz­cze­niu Azo­tu wyko­na­li­śmy próż­nię kolej­ne dwie godziny.

Serwis TechnoTrans beta c 400

W mię­dzy cza­sie wyko­ny­wa­nia prac napraw­czych Nasz Part­ner fir­ma Chil­ler­Tech Wik­tor Apta­cy wyko­na­ła wszel­kie pra­ce serwisowe

Ser­wi­sanc­ki skon­tro­lo­wa­li wszel­kie połą­cze­nia na insta­la­cji freonowej.

Wymie­ni­li wkład fil­tra osu­sza­cza w sys­te­mie freonowym.

Wle­li do ukła­du barw­nik ‑kon­trast

Chwi­lo­wo załą­cza­li pom­py i sprę­żar­ki — mie­rzy­li ich prą­dy roz­ru­chu i pracy .

Wyko­na­li kosme­ty­kę po zakoń­cze­niu prac — po izo­lo­wa­li rury ssą­ce na insta­la­cji w oko­li­cy wymie­nia­ne­go zaworu.

Zde­mon­to­wa­li i skon­tro­lo­wa­li zawór Alco con­trol valve EX8-U21 — zawór urwa­ny w wewnątrz, jego sil­nik pra­cu­je jed­nak nie dzia­ła na igli­cę zawo­ru trójdrogowego.

Umy­li urzą­dze­nie i oczy­ści­li miej­sce mon­ta­żu wymie­nia­ne­go zaworu.

Napeł­ni­li układ fre­ono­wy nowym a przede wszyst­kim czy­stym czyn­ni­kiem chłodniczym.

Rozruch kontrola nawilżacza TechnoTrans beta c 400

Po zakoń­cze­niu wszyst­kich prac fir­ma Chil­ler­Tech wyko­na­ła roz­ruch urządzenia

Ponow­nie skon­tro­lo­wa­li szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go z uży­ciem detek­to­ra gazu i pianki.

Skon­tro­lo­wa­li prą­dy sprężarek.

Nie­ste­ty potwier­dzi­li nie­spraw­ność zawo­ru  i siłow­ni­ka Sie­mens US listed 197N

Poza tym układ i urzą­dze­nie pra­cu­je poprawnie