TechnoTrans HEIDELBERG CombiStar Beta C 240G

5/5 — (2 votes) 

TechnoTrans HEIDELBERG CombiStar Beta C 240G | SKiC Robert Aptacy

Na zle­ce­nie i przy wspól­nej współ­pra­cy z Naszym part­ne­rem fir­mą Chil­ler­Techauto­ry­zo­wa­nym ser­wi­sem urzą­dzeń chłod­ni­czych doko­na­li­śmy napra­wy nawil­ża­cza off­se­to­we­go Tech­no­Trans Heiden­berg Com­bi­Star Beta c 240G

Przegląd zerowy nawilżacza TechnoTrans Beta C 240G

Nasze fir­my zosta­ły zapro­szo­ne do nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go nawil­ża­cza jed­nak trzy dni przed nami urzą­dze­nie było remon­to­wa­ne przez jed­ną z Kra­kow­skich firm chłod­ni­czych. Napra­wa pole­ga­ła na wymia­nie dwóch kom­pre­so­rów — sprę­ża­rek Com­pres­sor Dan­foss MTZ72HN4AVE jed­nak układ wciąż nie pra­cu­je poprawnie.

 1. Sprę­żar­ki chłod­ni­cze mają już brud­ny i kwa­śny fre­on i olej
 2. Poprzed­ni ser­wis nie wymie­nił zatka­ne­go fil­tra osu­sza­cza po stro­nie fre­ono­wej co przy­czy­ni­ło się do przy­tar­cia oby­dwóch nowych sprężarek
 3. Poprzed­ni ser­wis pozo­sta­wił wszyst­kie fil­try wody łącz­nie z fil­trem wod­nym na insta­la­cji skra­pla­cza bar­dzo brud­ne — niedrożne
 4. Grzał­ki sprę­ża­rek nie zain­sta­lo­wa­ne — porzu­co­ne samo­pas w urządzeniu
 5. Dozow­ni­ka alko­ho­lu pod­łą­czo­ny nie­wła­ści­wie, prze­kła­mu­je na pomia­rze oraz bez prze­rwy zasy­sa alkohol
 6. Sys­tem Tem­pe­ra­cji nie ma wła­sne­go źró­dła uzu­peł­nia­nia wody
 7. Brak kon­tro­li prze­pły­wu i ciśnie­nia w ukła­dzie T
 8. Całe urzą­dze­nie wyma­ga peł­ne­go serwisu 

Naprawa nawilżacza TechnoTrans Beta C 240G

TechnoTrans Beta C 240G Chłodnictwo przemysłoweWyko­nu­jąc prze­gląd zero­wy ser­wi­sant fir­my Chil­ler­Tech umył całe urzą­dze­nie, oczy­ścił wszyst­kie fil­try wod­ne co umoż­li­wi­ło nam przy­stą­pie­nie do natych­mia­sto­wej naprawy.

  • Odzy­ska­li­śmy i prze­wa­ży­li­śmy czyn­nik chłod­ni­czy R407C — fre­on — odzy­ska­na ilość 3,2 kg na 5 kg żąda­ne według tablicz­ki znamionowej
  • Wymie­ni­li­śmy sta­ry i zatka­ny filtr fre­ono­wy na nowy jed­nak z funk­cją odkwaszania
  • Z powo­du bra­ku w “cza­sie napra­wy” ole­ju sprę­żar­ko­we­go nie wymie­ni­li­śmy wsadu
  • Wyko­na­li­śmy pró­bę ciśnie­nio­wą ukła­du fre­ono­we­go doty­czy tyl­ko i wyłącz­nie miej­sca spa­wu — ze wzglę­du na pośpiech wyni­ka­ją­cy z dłu­gie­go prze­sto­ju dru­kar­ki zle­ce­nio­daw­ca nie wyra­ził zgo­dy na test 24 godziny
  • Wyko­na­li­śmy dwu­go­dzin­ną  próżnię
  • Ze wzglę­dów eko­no­micz­nych zle­ce­nio­daw­ca zade­cy­do­wał że wpusz­cza­my do ukła­du sta­ry czyn­nik i uzu­peł­nia­my brak 1,8 kg nowym
  • Odbu­do­wa­li­śmy insta­la­cję pobo­ru alko­ho­lu przy dozow­ni­ku AZR
  • Napra­wi­li­śmy dozownik

Serwis TechnoTrans Beta C 240G

Peł­nym ser­wi­sem chil­le­ra zaję­ła się fir­ma Chil­ler­Tech, oprócz mycia urzą­dze­nia Panowie

 1. Popraw­nie zain­sta­lo­wa­li grzał­ki kar­te­ru i zabez­pie­czy­li ich insta­la­cję elektryczną
 2. Zabez­pie­czy­li Nasze miej­sca spa­wu na fil­trze fronowym
 3. Zbu­do­wa­li nowy układ uzu­peł­nia­nia wody w ukła­dzie Tem­pe­ra­cji, zain­sta­lo­wa­li nowe zawo­ry a tak­że mano­metr kontrolny
 4. Skon­tro­lo­wa­li ele­men­ty kon­tro­li ukła­du /czujniki prze­pły­wu, pre­so­sta­ty it../ wraz z ich skut­kiem zadziałania
 5. Ponow­nie po napra­wie umy­li nawilżacz 
 6. Skon­tro­lo­wa­ni popraw­ność wska­zań dozow­ni­ka alko­ho­lu AZR ze wzglę­du na dużą odchył­kę wska­zań wyko­na­li kali­bra­cję dozownika
 7. Utwo­rzy­li książ­kę ser­wi­so­wą urzą­dze­nia chłod­ni­cze­go wraz z peł­nym rapor­tem wyko­na­nych czyn­no­ści i wymie­nio­nych elementów 

Zapra­sza­my bar­dzo ser­decz­nie Wszyst­kich PAŃSTWA do korzy­sta­nia z Naszych usług w zakre­sie Chłod­nic­twa Przemysłowego.

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszel­kie agre­ga­ty wody lodo­wej, agre­ga­ty skra­pla­ją­ce, prze­my­sło­we pom­py cie­płą i wie­le innych

Dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI