Utylizacja czynników chłodniczych

4.8/5 — (114 votes) 

Uty­li­za­cja czyn­ni­ków chłod­ni­czych | SKiC Robert Apta­cyChłod­nic­two przemysłowe

Uty­li­za­cja czyn­ni­ków chłod­ni­czych, o wyso­kim współ­czyn­ni­ku GWP, któ­ry wyno­si mniej niż 1.700 prze­kła­da się na zuży­cie, spo­sób funk­cjo­no­wa­nia, a ponad­to na kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne. Peł­ni­my usłu­gi zgod­ne z wytycz­ny­mi UE oraz naj­now­szy­mi zarzą­dze­nia­mi, nie­zmien­nie zacho­wu­jąc przy tym sumien­ność, zaufa­nie i uczci­wość. Wyko­rzy­sty­wa­nie eko­lo­gicz­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych o niskim współ­czyn­ni­ku oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko, przy­czy­nia się rów­nież do zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa w okre­sie żywot­no­ści. Naszym Klien­tom zapew­nia­my odpo­wied­ni bilans CO2 oraz sta­łą pro­duk­tyw­ność ukła­du chłod­ni­cze­go, nawet przy wystę­po­wa­niu bar­dzo wyma­ga­ją­cych warun­ków zewnętrznych. 

Do czyn­ni­ki chłod­ni­cze z gru­py HCFC (ina­czej chloro‑, bądź chlo­ro­flu­oro­po­chod­ne węglo­wo­do­rów) nale­żą m.in czyn­ni­ki R22 lub inne sub­stan­cje, w któ­rych domiesz­ki w ilo­ści więk­szej niż 1% mas są zabro­nio­ne, a ich sto­so­wa­nie wyso­ko kara­ne. Wyso­ki współ­czyn­nik oddzia­ły­wa­nia na Śro­do­wi­sko (GWP) wyno­si aż  1810 t., a w kon­se­kwen­cji poten­cjał nisz­cze­nia ozo­nu (OPD) na pozio­mie 0,055  bez­po­śred­nio oddzia­łu­je na wyko­rzy­sta­nie sub­stan­cji. 1 stycz­nia 2015 r sub­stan­cja R22 zosta­ła cał­ko­wi­cie wyco­fa­na ze wzglę­du na zastrze­że­nia doty­czą­ce jej struk­tu­ry oraz wła­ści­wo­ści ter­mo­dy­na­micz­nych. Roz­po­rzą­dze­nie F‑gazowe mówi, iż od wyżej wymie­nio­ne­go ter­mi­nu wpro­wa­dzo­ny został zakaz sto­so­wa­nia maszyn z czyn­ni­kiem chłod­ni­czym HCFC-22, ina­czej zwa­nym R22

Regeneracja czynnika chłodniczego

Odzysk i utylizacja czynników chłodniczych

Do rege­ne­ra­cji czyn­ni­ków chłod­ni­czych wyko­rzy­stu­je­my nowo­cze­sne for­my odzy­sku lub też bez­po­śred­nie funk­cjo­no­wa­nie ukła­du fre­ono­we­go. W sta­cje do odzy­sku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go zesta­wia­my ory­gi­nal­ną struk­tu­rę sub­stan­cji, wła­ści­wo­ści, a nawet jej skład. Do ubyt­ku przez zawór bez­pie­czeń­stwa pro­wa­dzi zbyt wyso­kie ciśnie­nie, dla­te­go nale­ży pamię­tać o zabez­pie­cza­niu butli przed jej prze­grza­niem. Spe­cja­li­stycz­na wie­dza jaką posia­da­my połą­czo­na z kre­atyw­no­ścią oraz umie­jęt­no­ścią natych­mia­sto­we­go dzia­ła­nia w stre­sie oddzia­łu­je na Nasze refe­ren­cję oraz czas wyko­ny­wa­nej pra­cy. Butle, któ­re wyko­rzy­stu­je­my wyróż­nia­ją się szcze­gól­ną odpor­no­ścią na warun­ki zewnętrz­ne, dekla­ra­cją zgod­no­ści z nor­ma­mi UE oraz wszel­ki­mi nor­ma­mi kra­jo­wy­mi i lokal­ny­mi. Spe­cja­li­stycz­ne butle ze zna­kiem „π” („Pi”), infor­mu­ją Nas, iż jest to butla do odzy­sku czyn­ni­ków z gru­py HCF lub HCFC. Lega­li­za­cja sta­no­wi nie­roz­łącz­ny ele­ment odzy­sku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, wpro­wa­dza­jąc regu­lar­ną, zgod­ną z nor­ma­mi eks­plo­ata­cję, w tym testy szczel­no­ści. Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie wyno­si 48 BAR, któ­re wsku­tek tem­pe­ra­tu­ry zewnętrz­nej może być jesz­cze wyż­sze, niż tem­pe­ra­tu­ra deklarowana. 

Wyko­nu­je­my aktyw­no­ści zwią­za­ne z rege­ne­ra­cją czyn­ni­ków chłod­ni­czych z grup takich jak: CFC, HCF i HCFC. Struk­tu­ra sub­stan­cji robo­czej oraz jej ela­stycz­ność (czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go) nie­sie za sobą róż­ne­go rodza­ju zmien­ne. Zale­ce­nia zwią­za­ne z eks­plo­ata­cją sys­te­mów HVAC/R w spo­sób wyraź­ny infor­mu­ją, że gdy uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go jest więk­szy o 30% zale­ca­ny jest jego cał­ko­wi­ty odzysk, prze­wa­że­nie, a tak­że jego zabez­pie­cze­nie. Mie­sza­ni­na­mi zeotro­po­wy­mi czyn­ni­ków chłod­ni­czych mogą być R404A, R410A, R452A. For­ma sub­stan­cji, a tym bar­dziej jego che­micz­na struk­tu­ra oddzia­łu­je na krzy­wą tem­pe­ra­tu­ro­wą, w tym róż­ną tem­pe­ra­tu­rę wrze­nia. Za przy­kład może­my przy­jąć np. R404A, któ­ry jest mie­sza­ni­ną sub­stan­cji takich jak: R‑125, R‑143a, a tak­że R‑134a w nastę­pu­ją­cych pro­por­cjach: 44/52/4 (%). Ta trzy­skład­ni­ko­wa sub­stan­cja wywie­ra na Użyt­kow­ni­ku dzia­ła­nia zwią­za­ne z regu­lar­ną eks­plo­ata­cją i bada­niem ukła­du za pomo­cą Azo­tu Tech­nicz­ne­go, bądź detek­to­rów nieszczelności. 

.

Zabezpieczenie czynników chłodniczych

Posłu­gu­je­my się nowo­cze­sny­mi for­ma­mi odzy­sku i uty­li­za­cji czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, łącząc je z wyso­ką ela­stycz­no­ścią, jak i mini­mal­nym cza­sem zmia­ny sub­stan­cji. Wyko­rzy­stu­je­my eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia, aby nie wpły­wać na glo­bal­ne ocie­ple­nie, a przy tym na war­stwę ozo­no­wą. Sku­tecz­ne czyn­ni­ki chłod­ni­cze, któ­rych GWP jest o ok. 68% mniej­szy od tra­dy­cyj­nych czyn­ni­ków. Zre­du­ko­wa­na ilość śla­du węglo­we­go wpły­wa na reno­mę przed­się­biorstw. Sezo­no­wa spraw­ność ukła­du, któ­ra wyra­ża­na jest za pomo­cą SEER lub SCOP, wzglę­dem tra­dy­cyj­nych ukła­dów jest więk­sza o bli­sko 37%. Mody­fi­ka­cja i opty­ma­li­za­cja kosz­tów zuży­cia w aspek­cie krót­ko i dłu­go­fa­lo­wym umoż­li­wia Nam dzia­ła­nie ze szcze­gól­ną dokład­no­ścią, nie­za­leż­nie od warun­ków i tem­pe­ra­tu­ry, panu­ją­cej na zewnątrz. Naszą Fir­mę szcze­gól­nie cha­rak­te­ry­zu­je wytrwa­łość w dąże­niu do perfekcji! 

Aby unik­nąć wszel­kich ubyt­ków, któ­re mogą skut­ko­wać wyso­ki­mi kara­mi, nale­ży pamię­tać o aktyw­no­ściach zwią­za­nych z odpo­wied­nim zabez­pie­cze­niem oraz prze­cho­wy­wa­niem czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Czyn­ni­ki chłod­ni­cze z gru­py CFC, HCFC oraz HFC zabez­pie­czo­ne powin­ny być w spe­cjal­nych butlach o ciśnie­niu mak­sy­mal­nym, któ­re wyno­si aż 48 BAR. Kla­sy­fi­ka­cja oraz ozna­cze­nie czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go pod kątem jego wła­ści­wo­ści  umoż­li­wia Nam dokład­ną oce­nę zuży­cia. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne meto­dy, któ­rych zada­niem jest cał­ko­wi­ty odzysk czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, zgod­nie z wymo­ga­mi UE. Ryzy­ko ubyt­ku, bądź co gor­sza jego znie­kształ­ce­nia zmniej­sza­ją zaawan­so­wa­ne sta­cje do odzy­sku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Ela­stycz­ność jaką ofe­ru­je­my w obrę­bie dowol­no­ści wybo­ru meto­dy­ki odzy­sku czyn­ni­ków wpły­wa na czas dzia­ła­nia oraz wszel­kie zwią­za­ne z nim kosz­ty operacyjne.

Pro­eko­lo­gicz­ne dzia­ła­nia wywie­ra­ją wpływ na funk­cjo­no­wa­nie ukła­dów chło­dze­nia, a mia­no­wi­cie maszyn i wszel­kie­go sprzę­tu chłod­ni­cze­go. Prze­zna­cze­niem Pre­Vi­sion® jest dąże­nie do jak naj­wyż­szej spraw­no­ści, ela­stycz­no­ści oraz utrzy­ma­nia bez­pie­czeń­stwa w każ­dej chwi­li. Aktyw­no­ści pre­dyk­cyj­ne i zapew­nia­ją­ce ochro­nę wspo­ma­ga­ją utrzy­my­wa­nie sta­łych warun­ków w zakre­sie tem­pe­ra­tu­ry, prze­pły­wu i ciśnie­nia. Ofe­ru­je­my sta­ły odbiór cie­pła, speł­nia­ją­cy wszel­kie wyma­ga­nia Użyt­kow­ni­ka lub per­so­ne­lu. Skon­tak­tuj się z Nami już dziś! 

.

Odzysk czynnika chłodniczego

Przechowywanie czynników chłodniczych

Świad­czy­my facho­we usłu­gi doradz­twa i opty­ma­li­za­cji w obrę­bie zarzą­dza­nia sub­stan­cja­mi flu­oro­wa­ny­mi. Ana­li­zu­je­my czyn­ni­ki chłod­ni­cze pod wzglę­dem zuży­cia lub nawet i jego stop­nia degra­da­cji, wpły­wa­jąc tym samym na chło­dze­nie ele­men­tów mecha­nicz­nych. Wyko­nu­je­my testy spraw­no­ścio­we o wyso­kiej dokład­no­ści pomia­ro­wej z moż­li­wo­ści roz­sze­rza­nia, umoż­li­wia­jąc przed­wcze­sne dzia­ła­nia. Wil­got­ność czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, jak i zawar­tość gazów nie­skra­pla­ją­cych zgod­nie z nor­ma­mi powin­na wyno­sić wię­cej niż 1,5% obj. 

Niski bilans CO2 urzą­dzeń, jak i wszel­kie­go sprzę­tu chłod­ni­cze­go wpły­wa na kosz­ty ope­ra­cyj­ne. Wery­fi­ka­cja zuży­cia oraz wła­ści­wo­ści ter­mo­dy­na­micz­nych sub­stan­cji (czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go) oddzia­łu­je na funk­cjo­no­wa­nie obie­gu chłod­ni­cze­go. Krzy­wa tem­pe­ra­tu­ro­wa uza­leż­nio­na jest od tem­pe­ra­tu­ry robo­czej oraz środ­ka chło­dzą­ce­go. Do wyso­kiej ela­stycz­no­ści w zakre­sie tech­no­lo­gii chło­dze­nia pro­wa­dzą róż­ne zmien­ne, w tym np. warun­ki, panu­ją­ce na zewnątrz, a tak­że żąda­na tem­pe­ra­tu­ra. Czyn­ni­ki z gru­py HCFC lub HCF są nie­od­łącz­ny­mi ele­men­ta­mi maszy­ny, czę­ści mecha­nicz­nych oraz oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko. Obo­wiąz­ki Użyt­kow­ni­ka, któ­re wyni­ka­ją z naj­now­szych dyrektyw/rozporządzeń UE mają za zada­nie utrzy­ma­nie niskie­go współ­czyn­ni­ka GWPCOP

Bez­pie­czeń­stwo Użyt­kow­ni­ków, wyso­ki współ­czyn­nik sprę­ża­nia sub­stan­cji, a co naj­waż­niej­sze wzo­ro­we wła­ści­wo­ści sta­no­wią odzy­ski czyn­ni­ków chłod­ni­czych, o wyso­kim lub niskim współ­czyn­ni­ku GWP/ODP. Odzy­sku­je­my sub­stan­cje zubo­ża­ją­ce (flu­oro­wa­ne) wraz z moż­li­wo­ścią ana­li­zy spek­tro­che­micz­nej ole­ju sprę­żar­ko­we­go. Osią­gaj niewia­ry­god­ne wyni­ki dzię­ki współ­pra­cy z Naszą Fir­mą!

.

Demontaż urządzeń chłodniczych

Peł­ni­my pro­fe­sjo­nal­ne usłu­gi w zakre­sie demon­ta­żu urzą­dzeń, a tak­że sprzę­tu, któ­ry ma na celu utrzy­ma­nie opty­mal­nych warun­ków w każ­dym momen­cie. Sto­su­je­my inno­wa­cyj­ne for­my chło­dze­nia, wyko­rzy­stu­ją­ce m.in. odzysk cie­pła, chło­dze­nie swo­bod­ne lub też cie­pło odpa­do­we. W swo­im asor­ty­men­cie posia­da­my chil­le­ry pro­ce­so­we z zakre­su wydaj­no­ści od 1 kW aż do 1,5 MW. Zacho­wu­je­my przy tym sta­łe war­to­ści tem­pe­ra­tu­ry. Zmien­ne, któ­ry­mi są prze­pływ i ciśnie­nie nomi­nal­ne oddzia­łu­ją na odbiór cie­pła, a ponad­to ma ilość rbh. ele­men­tów mecha­nicz­nych. Nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści, któ­re pozy­tyw­nie prze­ło­żą się na dzia­łal­ność Two­je­go przedsiębiorstwa!

Pro­wa­dzi­my aktyw­no­ści zwią­za­ne z uty­li­za­cją wszel­kich urzą­dzeń chłod­ni­czych. Peł­ni­my usłu­gi facho­we­go doradz­twa i wpar­cia w zakre­sie uty­li­za­cji czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Naszym Klien­tom na każ­dym kro­ku gwa­ran­tu­je­my przy tym bez­pie­czeń­stwo,  rze­tel­ność oraz uczci­wość. Ze wzglę­du na  dostęp do dzia­łów logi­stycz­nych, ofe­ru­je­my atrak­cyj­ne wyce­ny, a co za tym idzie moż­li­wość natych­mia­sto­we­go dzia­ła­nia. Nasza wykwa­li­fi­ko­wa­na kadra na tle kon­ku­ren­cji wyróż­nia się spe­cja­li­stycz­ną wie­dzą, któ­rą posłu­gu­je­my się od bli­sko 20 lat.

Zaj­mu­je­my się ser­wi­sem, napra­wą, sprze­da­żą, a tak­że wynaj­mem wszel­kie­go sprzę­tu chłod­ni­cze­go, w tym róż­ne­go rodza­ju agre­ga­tów wody lodo­wej reno­mo­wa­nych marek o dowol­nych mocach, gaba­ry­tach i prze­zna­cze­niach. Jeste­śmy w sta­nie rów­nież zbu­do­wać oraz zmo­der­ni­zo­wać ukła­dy HVAC. Na każ­dym kro­ku dba­my o szcze­gó­ły oraz dąży­my do osią­gnię­cia wspól­ne­go celu, jakim jest sta­łe bez­pie­czeń­stwo i zado­wo­le­nia Użyt­kow­ni­ka. Ser­decz­nie zapra­sza­my do nawią­za­nia współ­pra­cy z Naszą Fir­mą, dzię­ki któ­rej nie pozwo­li­my na prze­stój Two­jej dzia­łal­no­ści. Zaufa­ło Nam ponad tysiąc Klien­tów — możesz być następny!

.

Utylizacja czynników chłodniczych | SKiC Robert Aptacy — Chłodnictwo przemysłowe