WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA

5/5 — (1 vote) 

WENTYLACJA PRZEMYSŁOWA

W dzi­siej­szych cza­sach nowo­cze­sne tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­ją zło­żo­ność  ope­ra­cji w coraz to więk­szym stop­niu. Pro­ce­sy pro­duk­cyj­ne w wie­lu dzie­dzi­nach wyko­rzy­stu­ją sub­stan­cje che­micz­ne i skład­ni­ki, któ­re czę­sto są wyso­ce tok­sycz­ne. Uży­cie che­mi­ka­liów w wytwór­czo­ści powo­du­je czę­sto prze­ni­ka­nie  ich czą­ste­czek do atmos­fe­ry w posta­ci gazów, opa­rów czy też tru­ją­cej mgły w związ­ku z czym sta­no­wią one zagro­że­nie dla zdro­wia i życia pra­cow­ni­ków prze­by­wa­ją­cych w takim oto­cze­niu.  Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra z kolei,  jest czyn­ni­kiem, któ­ry wpły­wa na obni­że­nie kom­fort oraz efek­tyw­ność dzia­ła­nia na sta­no­wi­sku pra­cy.  Dla­te­go naj­waż­niej­szy­mi zada­nia­mi spraw­nej wen­ty­la­cji jest:

 • cią­głe dostar­cze­nie czy­ste­go, świe­że­go powietrza,
 • utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu tem­pe­ra­tu­ry oraz wilgotności,
 • zre­du­ko­wa­nie zagro­że­nia poża­ro­we­go oraz wybuchu,
 • roz­rze­dze­nie oraz usu­nię­cie zanie­czysz­czeń z pomieszczenia.

Sys­te­my wen­ty­la­cyj­ne naj­czę­ściej skła­da­ją się z nastę­pu­ją­cych sekcji:

 • pochła­nia­ją­cej
 • kana­łów trans­por­tu­ją­cych powie­trze z jed­nej czę­ści do drugiej,
 • fil­tru­ją­cej, czyszczącej,
 • wpom­po­wu­ją­cej czy­ste oraz wyrzu­ca­ją­cej zanieczyszczone

Z reguły w przemyśle wykorzystuje się dwie główne metody mechanicznej wentylacji:

 1. Roz­rze­dze­nie - któ­re ma na celu zre­du­ko­wa­nie pozio­mu zanie­czysz­czeń poprzez ich wymie­sza­nie z czy­stym powie­trzem. Zale­tą takie­go roz­wią­za­nia są mniej­sze kosz­ty zwią­za­ne z insta­la­cją oraz ser­wi­sem. Nie­ste­ty ta meto­da nie może być sto­so­wa­na we wszyst­kich przy­pad­kach, choć­by dla­te­go, że nie usu­wa cał­ko­wi­cie tok­syn i nie­któ­rych zanie­czysz­czeń.  Jest rów­nież nie­efek­tyw­na w pozby­wa­niu się czą­stek meta­lu oraz dużych ilo­ści nagro­ma­dzo­nych gazów i oparów.
 2. Wyciąg mecha­nicz­ny za pomo­cą wia­tra­ków, któ­re zasy­sa­ją brud­ne powie­trze i odpom­po­wu­ją je na zewnątrz. Prze­wa­gą tej meto­dy jest zdol­ność prze­chwy­ty­wa­nia zanie­czysz­czeń i bez­po­śred­nio usu­wa­nia ich z miej­sca pra­cy. Tyl­ko ona wyka­zu­je się sku­tecz­no­ścią przy pozby­wa­niu się z powie­trza groź­nych che­micz­nych tok­syn i też z powo­dze­niem radzi sobie z cięż­szy­mi czą­stecz­ka­mi meta­li. Minu­sem są wyso­kie kosz­ty zwią­za­ne z mon­ta­żem oraz póź­niej­szą konserwacją.

Podczas projektowania systemu wentylacji należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami a  mianowicie:

 • powie­trze prze­pły­wa­ją­ce przez kana­ły nawie­wo­we powin­no napo­ty­kać na jak naj­mniej­szy moż­li­wy opór,
 • prze­krój poprzecz­ny kana­łów powi­nien być na tyle duży aby zapew­nić odpo­wied­nią pręd­kość powie­trza co pozwo­li to na unik­nię­cie odkła­da­nia się róż­ne­go rodza­ju zanie­czysz­czeń, któ­re mogły­by zmniej­szyć droż­ność lub cał­ko­wi­cie zablo­ko­wać nawiew,
 • z kolei za duża prze­pu­sto­wość wią­że się z nie­po­trzeb­nym mar­no­wa­niem ener­gii oraz ryzy­kiem uszko­dze­nia instalacji.
 • nale­ży rów­nież pamię­tać aby układ prze­wo­dów wen­ty­la­cyj­nych był odpo­wied­nio dobra­ny pod wzglę­dem dłu­go­ści, rodza­ju oraz spo­so­bu montażu.

Aby zapew­nić pra­cow­ni­ko­wi zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo, dobrze zapro­jek­to­wa­ny i efek­tyw­ny sys­tem wen­ty­la­cji to nie­odzow­na koniecz­ność. Nawet nie­groź­ne dro­bi­ny kurzu w zwy­kłym biu­rze mogą powo­do­wać aler­gie na sku­tek któ­rych spa­da kom­fort pra­cy. Z kolei weź­my pod uwa­gę ogrom­ne hale prze­my­sło­we, gdzie prze­kro­cze­nie dopusz­czal­nej nor­my stę­że­nia sub­stan­cji che­micz­nych mogło­by nieść za sobą opła­ka­ne skut­ki. Dla­te­go inwe­sty­cja w odpo­wied­nią wen­ty­la­cję oraz jej ser­wis to gwa­ran­cja nie tyl­ko bez­pie­czeń­stwa ludzi ale rów­nież zmniej­szo­ne ryzy­ko awa­rii maszyn i urządzeń.